Portada Tribunal de l'Esport

Visualització de contingut web

Tribunal de l'Esport de la Comunitat Valenciana

El Tribunal de l'Esport de la Comunitat Valenciana és l'òrgan suprem en matèria jurisdiccional esportiva en els àmbits disciplinari, competitiu i electoral, que decideix en última instància administrativa les qüestions de la seua competència. Per tant, és l'òrgan administratiu que ostenta totes les funcions i competències revisores de l'activitat federativa en matèria de disciplina esportiva, competitiva així com de garantia de la legalitat dels processos electorals que es desenvolupen en les entitats esportives de la Comunitat Valenciana.

Normativa Reguladora

Definició i Competències

El Tribunal de l'Esport de la Comunitat Valenciana és un òrgan col·legiat d'àmbit autonòmic, adscrit orgànicament a la Conselleria competent en matèria d'esport, actuant amb independència d'aquesta, assumeix les següents funcions:

  • Decidir en via administrativa i en última instància les qüestions disciplinària, competitiva i electoral esportives de la seua competència.
  • Tramitar i resoldre expedients disciplinaris originats per les denúncies que per la seua qualificada gravetat i transcendència formule la Direcció General de l'Esport o la incoació del qual acorde d'ofici el Tribunal de l'Esport de la Comunitat Valenciana.
  • Vetlar, de forma immediata i en última instància administrativa, per la conformitat a dret dels processos electorals en els òrgans de govern de les Federacions Esportives de la Comunitat Valenciana. 

Composició

El Tribunal de l'Esport de la Comunitat Valenciana està integrat per cinc persones llicenciades en Dret, de les quals es designarà una Presidència i Vicepresidència. El mandat del Tribunal tindrà una durada de quatre anys. El Tribunal està assistit per una secretaria amb llicenciatura o grau en Dret, designada a proposta de la Conselleria competent en matèria d'esport.

En la composició del Tribunal es garantirà el compliment de presència equilibrada de dones i homes en virtut de l'apartat 19 de l'article 2 de la Llei 2/2011, de 22 de març, de la Generalitat, de l'Esport i l'Activitat Física de la Comunitat Valenciana.

Les persones que integren el Tribunal de l'Esport de la Comunitat Valenciana són nomenades pel titular de la Conselleria competent en matèria d'esport, de la següent forma:

  • Tres a proposta de les federacions esportives de la Comunitat Valenciana.
  • Dos per lliure designació del titular de la Conselleria amb competències en matèria d'esport, d'una terna proposada per la Direcció General de l'Esport.
  • El secretari o secretària serà nomenat, a proposta de la Direcció General d'Esport, dels seus funcionaris o funcionàries. 

Actualment, el Tribunal de l'Esport de la Comunitat Valenciana està conformat per les sigüents persones:

Presidència Alejandro Valiño Arcos
Vicepresidència Mercedes Sánchez-Escobero Fernández
Vocals Enrique Carbonell Navarro
Mateo Castellá Bonet
Alejandra Pitarch Nebot
Secretaria Lucia Casado Maestre

Resolucions

El funcionament del Tribunal de l'Esport de la Comunitat Valenciana s'ajusta al que es disposa en la Llei 39/2015, de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, actua i resol amb independència de la Conselleria competent en matèria d'esport, així com de les federacions i altres entitats esportives i de qualssevol altres administracions, entitats o persones; sent les mateixes les responsables del seu estricte compliment.

Les resolucions del Tribunal, què són immediatament executives, esgoten la via administrativa i contra elles pot interposar-se recurs contenciós administratiu, i si escau recurs potestatiu de reposició.

  • Accés a les Resolucions

Des del següent enllaç s'accedeix al tauló de publicacions de les Resolucions del Tribunal de l'Esport

Formulari de Reclamació

Per presentar una reclamació davant el Tribunal d'Esport cal enviar un escrit a tribunalesportcv@gva.es. A continuació es pot descarregar un model de formulari com a  exemple de les dades mínimes que necessàriament ha de contindre l'escrit. Descarregar Formulari de Reclamació (format ODT).

Sede

Av. de Campanar, 32, 46015 València

E-mail: tribunalesportcv@gva.es