Visualització de contingut web

CERTIFICAT DE CAPACITACIÓ PER A L'ENSENYAMENT EN VALENCIÀ

És la titulació acadèmica que permet ensenyar en valencià en els nivells educatius no universitaris, sempre que es posseïsquen les titulacions acadèmicoadministratives requerides per a impartir docència en aquests nivells (diplomatura, llicenciatura, enginyeria, etc.). La informació més completa es pot consultar en la pàgina de Formació del Professorat.

Normativa que regula el Certificat de Capacitació         

  • Ordre de 26 d'abril de 1988, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es regula l'obtenció del Certificat de Capacitació o el Diploma de Mestre de Valencià en concloure els estudis en les Escoles Universitàries de Formació del Professorat (publicada al DOGV 824, de 13 de maig de 1988). DEROGADA
  • Ordre de 24 de maig de 1995, de la Conselleria d'Educació i Ciència, per la qual es regula l'obtenció del Certificat de Capacitació o el Diploma de Mestre de Valencià dins dels estudis conduents a l'obtenció de les diferents titulacions universitàries (publicada al DOGV 2530, de 15 de juny de 1995). DEROGADA
  • Ordre de 5 de febrer de 1997, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es regula el Pla de Formació Lingüístico-Tècnica en Valencià del Professorat no Universitari, i l'obtenció de les titulacions necessàries per a l'ensenyament en valencià i de valencià en tots els nivells d'ensenyament no universitari. DEROGADA
  • Ordre de 5 d'octubre de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula el Pla de Formació Lingüisticotècnica en Llengües del Professorat no Universitari i l'obtenció de les titulacions administratives necessàries per a l'ús vehicular de les llengües en tots els nivells d'ensenyament no universitari. EN VIGOR FINS EL 18/04/2014
  • Ordre 17/2013, de 15 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les titulacions administratives que faculten per a l'ensenyament en valencià, del valencià, i en llengües estrangeres en les ensenyances no universitàries en la Comunitat Valenciana.
  • Resolució de 4 de juny de 2013, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es dicten instruccions sobre l'expedició de les titulacions administratives que faculten per a l'ensenyament en valencià, del valencià i en llengües estrangeres en les ensenyances no universitàries en la Comunitat Valenciana.
  • Sol·licitud en el Registre de Titulacions Administratives de Coneixements de Valencià: Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià i Diploma de Mestre de Valencià.
  • Imprés de sol.licitud