Convenis

« Ves enrere

Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP)

Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP)

La FVMP col·laborarà amb la Generalitat Valenciana amb accions afavoridores de l'ús del valencià dins del seu àmbit d'actuació.

1. Les accions subvencionables durant 2017 seran les següents:

a) Mantindre en funcionament l'Oficina de Promoció de l'Ús del Valencià, que és l'encarregada de dur endavant les accions organitzatives i tècniques per al compliment d'aquest conveni i per a planificar el programa d'ús del valencià en la FVMP.

b) Promocionar l'ús del valencià en els diferents àmbits i actuacions de la FVMP.

c) Difondre les ajudes a l'ús del valencià entre els ajuntaments i les mancomunitats de municipis.

d) Organitzar cursos de valencià per al personal de la FVMP.

e) Realitzar accions formatives per a tècnics lingüístics de les entitats locals.

f) Realitzar campanyes de promoció social del valencià.

g) Col·laborar amb la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme en aquelles activitats que aquesta necessite suport tècnic mitjançant el tècnic lingüístic de la FVMP.

2. La Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport subvencionarà les accions esmentades en el termes fixats en aquest conveni.

Per a la realització de les accions esmentades, la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport aportarà a la FVMP la quantitat de 30.000 euros en concepte de subvenció nominativa, amb càrrec al capítol IV, secció 09, programa 422.50, Promoció del Valencià i Gestió del Multilingüisme, línia pressupostària S8101000, «Foment del multilingüisme en l'àmbit social», de la Llei 14/2016, de 30 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2017.