Visualització de contingut web

Proves homologades

PROVES HOMOLOGADES - CURS 2019/20

 

  • RESOLUCIÓ de 31 de març de 2011, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual s'establix l'adscripció entre centres a l'efecte de l'expedició del certificat acreditatiu d'haver superat el nivell bàsic d'idiomes de règim especial a través de les proves homologades, i es dicten instruccions per a la seua sol·licitud. (DOCV 14.04.2011)
  • CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 31 de març de 2011, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual s'establix l'adscripció entre centres a efectes d'expedició del certificat acreditatiu d'haver superat el nivell bàsic d'idiomes de règim especial a través de les proves homologades i es dicten instruccions per a la seua sol·licitud. (DOCV 21.06.2011)
  • ORDRE 20/2011, de 24 d'octubre, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es regulen les proves homologades per a l'obtenció del certificat de Nivell Bàsic de les llengües alemanya, francesa, anglesa i italiana, cursades per l'alumnat d'Educació Secundària i de Formació Professional de la Comunitat Valenciana. (DOCV 08.11.2011)
  • RESOLUCIÓ de 27 setembre de 2019, del director general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual es nomenen els membres per al curs acadèmic 2019- 2020 de la comissió mixta prevista en l'Ordre 20/2011, de 24 d'octubre, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es regulen les proves homologades per a l'obtenció del certificat de nivell bàsic de les llengües alemanya, francesa, anglesa i italiana, cursades per l'alumnat d'Educació Secundària i de Formació Professional de la Comunitat Valenciana

Circular per als centres d'educació secundària i formació professional sobre l'elaboració i l'administració de les proves homologades del curs 2019/20. 


AVÍS: Ja estan disponibles els cursos que s'ofereixen en el CEFIRE DE PLURILINGÜISME anomenats <L'evaluació dels idiomes en la secundària obligatòria> per al professorat corrector de les proves homologades. Més informació en: http://mestreacasa.gva.es/web/cefirepluriling/inscripcio

 

PÀGINA D'INSCRIPCIÓINSCRIPCIÓ A LES PROVES HOMOLOGADES: tots els centres hauran d'inscriure's l'Oficina Virtual de la Conselleria d'Educació (OVICE): https://oficinavirtual.gva.es (marcant l'apartat de: Centres sense distinció de titularitat en el subapartat: Altres) i triar la modalitat de prova.

 

Guia del Candidat 2019-2020 Especificacions 2019-2020

Guia del candidat per a les proves homologadess per als alumnes d'educació secundària i formació professional (2019-2020).

Especificacions aprovades per la Comissió Mixta (2019-2020).

Fitxes d'avaluació
Expressió i interacció escrita Expressió i interacció oral
Model de fitxa
Model de fitxa per a l'expressió oral
Portades
Model portada prova Model portada destreses