Visualització de contingut web

Batxibac

 

Resultat d'imatges de baCHibac cc by SA

PROGRAMA DE DOBLE TITULACIÓ BATXILLERAT I BACCALAURÉAT

Què és el Batxibac?

El Batxibac és el programa que, per acord dels governs d'Espanya i de França, permet a l'alumnat de batxillerat obtenir la doble titulació del baccalauréat francés i el batxillerat espanyol i accedir a l'educació superior francesa i espanyola. 

El Batxibac avalua l'alumnat d'ambdós països, per mitjà de prova externa, amb els mateixos criteris i els ofereix una formació bicultural a través d'un currículum que integra elements del sistema educatiu francés en l'espanyol. Quan l'alumnat acaba el segon curs de batxillerat, realitzarà una prova externasobre les matèries específiques del currículum mixt d'aquest curs.

A Espanya, l'acord de la doble titulació Batxibac es va posar en marxa en el curs escolar 2010/2011. En l'àmbit valencià, el Batxibac comença a implantar-se, de manera experimental, durant el curs 2018/2019. 

Com es dissenya el currículum mixt?

El currículum mixt Batxibac implica cursar:

- Les matèries pròpies del batxillerat LOMQE: troncals, específiques, de lliure configuració autonòmica: (Decret 87/2015, de 5 de juny DOGV de 10 de juny de 2015)

- Dues matèries objecte de prova externa:

a) Llengua i Literatura franceses

(Ordre EDU/2157/2010, de 30 de juliol, BOE núm 191, de 7 d'agost de 2010)

El currículum d'aquesta matèria es pot cursar dins de: 

  • La matèria troncal llengua estrangera (s'incrementaria, com a mínim, en una hora lectiva a la setmana).
  • La matèria troncal literatura universal, que es podria cursar com específica des de qualsevol modalitat (s'incrementaria, com a mínim, en una hora lectiva a la setmana).
  • La matèria específica segona llengua estrangera (si l'alumnat cursa un altre idioma dins de la matèria troncal i que s'incrementaria, com a mínim, en una hora lectiva a la setmana). 

b) Història de França

(Ordre EDU/2157/2010, de 30 de juliol, BOE núm 191, de 7 d'agost de 2010)

El currículum d'aquesta matèria es pot cursar dins de:

  • La matèria troncal Història d'Espanya ( que s'incrementaria, com a mínim, en una hora lectiva a la setmana) o
  • La matèria troncal Història del món contemporani que es podria cursar com específica des de qualsevol modalitat (s'augmentaria, com a mínim, en una hora lectiva a la setmana).

c) S'ha de vehicular en francés almenys un terç de l'horari, és a dir, 11 hores setmanals de mitjana en cada curs. El centre pot establir repartiments diversos. Per exemple, 10 hores en primer curs i 12 en segon, però sempre buscant un equilibri raonable entre les hores de l'un i de l'altre curs. 

Les hores setmanals en llengua francesa es cursen:

- Obligatòriament en les dues matèries abans esmentades.

- En altres matèries del batxillerat ja siguen troncals o específiques.

- En altres activitats curriculars en llengua francesa, dins o fora del centre i, eventualment, amb suport virtual, per exemple:

  • Estada en una empresa que utilitze el francés com a llengua vehicular.
  • Voluntariat en una entitat cultural o social francesa.
  • Intercanvi amb estada a França per un període mínim de dues setmanes (no necessàriament consecutives ni en el mateix curs acadèmic).
  • Teatre en francés o en altres opcions. 

CENTRES AUTORITZATS A IMPARTIR BATXIBAC EN L'ÀMBIT ADMINISTRATIU VALENCIÀ EN EL CURS 2018/2019

CODI IES LOCALITAT
46005065 IES AUSIÀS MARCH MANISES
12005660 IES BROCH I LLOP VILA-REAL

NORMATIVA

 

Reial Decret 102/ 2010, de 5 de febrer, pel qual es regula l'ordenació dels ensenyaments acollits a l'acord entre el Govern d'Espanya i el Govern de França relatiu a la doble titulació de batxiller i baccalauréat en centres docents espanyols. (BOE 62, de 12 de març de 2010).

 

Resolución de 28 de septiembre de 2018, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se dictan instrucciones relativas al programa de doble titulación Bachiller-Baccalauréat correspondientes al curso 2018-2019.

 

RESOLUCIÓ de 7 de maig de 2018, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'autoritza la implantació d'un programa experimental de batxillerat per a impartir el currículum mixt relatiu a la doble titulació de batxiller i de baccalauréat en l'IES Professor Broch i Llop de Vila-real i en l'IES Ausiàs March de Manises durant el curs 2018-2019.

 

RESOLUCIÓ de 16 de maig de 2018, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual s'estableixen les condicions específiques per a l'admissió de l'alumnat en la doble titulació de Batxiller i de Baccalauréat en l'IES Professor Broch i Llop de Vila-real i en l'IES Ausiàs March de Manises, a partir del curs 2018-2019.

 

Enllaços

 

Pàgina web del programa Batxibac del Ministeri d'Educació i Formació Professional.