Visualització de contingut web

Curs d'Actualització Lingüística (CAL)

El CAL (Curs d'Actualització Lingüística) és un curs de formació que té com a objectiu principal actualitzar la competència comunicativa idònia i oferir recursos didàctics i metodològics perquè el professorat puga vehicular àrees no lingüístiques en valencià.

OBJECTIUS GENERALS

El Curs d'Actualització Lingüística té dos objectius principals:

  • Dotar el professorat d'una competència comunicativa òptima per poder vehicular les assignatures en valencià.
  • Formar el professorat en competències metodològiques i didàctiques per a l'ensenyament i l'aprenentatge de llengües.

 

NIVELLS DEL CAL

El Curs d'Actualització Lingüística per al curs 2018-2019 té un únic nivell. Aquesta integració dels dos nivells anteriors en un de sol promou un intercanvi enriquidor entre els diferents nivells de competència dels i de les participants, tot prioritzant les activitats d'interacció comunicativa a partir de les indicacions de les asessores i assessors d'Educació Plurilingüe. 

PONENT

En infantil i primària: Docent amb el títol de mestre/a en valencià. Excepcionalment i de manera justificada pot impartir el curs un/a docent amb el Certificat de Capacitació en valencià. 

En secundària: Professorat de l'àrea de valencià. En el cas dels Centres Integrats Públics de Formació Professional (CIPFP), el CAL podrà ser impartit per un/a docent amb el títol de Mestre/a en valencià.

LLOC DE REALITZACIÓ

En el mateix centre. En aquells casos en què no es donen les condicions perquè un sol centre puga organitzar un CAL, es poden reunir diversos centres de la zona o localitat i planificar un mateix curs.

MOMENT DE REALITZACIÓ

L'horari dels cursos ha d'establir-se en funció de les possibilitats organitzatives del centre, de la disponibilitat horària del professorat que l'haurà d'impartir i del professorat inscrit.

CALENDARI I HORARI

Els cursos tenen una durada de 30 hores totals: 20 presencials i 10 de preparació de tasques proposades i/o consensuades amb les assessores i assessors d'Educació Plurilingüe assignats al centre. La durada de cada sessió no pot ser inferior a una hora ni superior a dues hores.