Visualització de contingut web

Intercanvis

Convocatòria per a la realització d'intercanvi entre alumnat de centres públics per afavorir la cohesió lingüística.

 

OBJECTIU

Afavorir la realització d'activitats d'ús real del valencià que potencien en l'alumnat del territori de predomini lingüístic castellà la millora de la competència comunicativa, el foment d'actituds positives cap al valencià i el coneixement de la realitat educativa, cultural, social i lingüística de comarques i poblacions amb un context lingüístc predominantment valencià.
 
DESTINATARIS
  • Centres públics de territoris de predomini lingüístic castellà que realitzen projectes que tinguen com a finalitat l'intercanvi i la convivència del seu alumnat amb alumnat de centres de territoris de predomini lingüístic valencià.
  • Centres educatius de zones de predomini lingüístic valencià amb alumnat majoritàriament no valencianoparlant que realitzen projectes d'intercanvi amb un centre amb alumnat majoritàriament valencianoparlant.
 
ENLLAÇ
 
SOL·LICITUD
 
a) Sol·licitud de participació
b) Certificat d'aprovació dels consells escolars
c) Pressupost
d) Projecte
 
Cal emplenar les quatre parts del formulari. A més:
 
  • Full a): una vegada emplenat, s'ha de fotocopiar, signar pel director o directora, segellar i posar-hi el registre d'eixida del centre d'origen. Després s'ha d'escanejar. 
  • Full b): una vegada emplenat, s'ha de fotocopiar i signar tant pel director o directora com pel secretari o secretària d'ambdós centres participants en l'intercanvi. Cada centre pot emplenar un full diferent si resulta més còmode. El full o fulls signats s'han d'escanejar. 
 
El formulari de sol·licitud complet més els fulls a) i b) escanejats, s'han d'adjuntar al correu electrònic que s'ha d'enviar al SEP: sep@gva.es per a sol·licitar la participació en l'intercanvi, en el termini de 30 dies naturals des de l'endemà de la publicació de la Resolució en el DOGV.