Visualització de contingut web

Normativa

  • RESOLUCIÓ de 24 de juliol de 2019, de la Secretaria d'Estat d'Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions relatives al programa de doble titulació Batxiller-Baccalauréat corresponents al curs 2019-2020.

  • RESOLUCIÓ de 13 de maig de 2019, del director general de Relacions amb les Corts, per la qual es publica l'Acord administratiu entre la Generalitat, a través de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, i el Servei Cultural de l'Ambaixada de França-Institut Français d'Espanya, en desenvolupament de l'Acord marc entre el Govern del Regne d'Espanya i el Govern de la República Francesa per a afavorir la col·laboració entre totes dues institucions en matèria de programes educatius, lingüístics i de formació professional.

  • RESOLUCIÓ de 6 de maig de 2019, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual s'estableixen les condicions específiques per a l'admissió de l'alumnat en la doble titulació de batxiller i de baccalauréat, a partir del curs 2019-2020, en els instituts d'Educació Secundària de la Comunitat Valenciana autoritzats. 

    Sol·licitud d'admissió en Batxibac

  • RESOLUCIÓ de 23 d'abril de 2019, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'autoritza la implantació del programa experimental de batxillerat Batxibac en el centre IES Carrús d'Elx durant el curs 2019-2020 i es prorroga l'autorització d'aquest mateix programa als centres IES Professor Broch i Llop de Vila-real i IES Ausiàs March de Manises durant el curs 2019-2020.
  • RESOLUCIÓ de 16 de maig de 2018, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual s'estableixen les condicions específiques per a l'admissió de l'alumnat en la doble titulació de Batxiller i de Baccalauréat en l'IES Professor Broch i Llop de Vila-real i en l'IES Ausiàs March de Manises, a partir del curs 2018-2019.
  • RESOLUCIÓ de 7 de maig de 2018, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'autoritza la implantació d'un programa experimental de batxillerat per a impartir el currículum mixt relatiu a la doble titulació de batxiller i de baccalauréat en l'IES Professor Broch i Llop de Vila-real i en l'IES Ausiàs March de Manises durant el curs 2018-2019.
  • RESOLUCIÓ de 28 de setembre, de la Secretaria d'Estat d'Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions relatives al programa de doble titulació Batxiller-Baccalauréat corresponents al curs 2018-2019.
  • REIAL DECRET 102/2010, de 5 de febrer, pel qual es regula l'ordenació dels ensenyaments acollits a l'acord entre el Govern d'Espanya i el Govern de França en allò relatiu a la doble titulació de Batxiller i de Baccalauréat en centres docents espanyols. (BOE 62, de 12 de març de 2010).