PROGRAMES LINGÜÍSTICS

Programes LINGÜÍSTICS

 

L'escola valenciana ha de garantir una formació lingüística rica per a l'alumnat sota els principis de la igualtat, el respecte, la correcció de les desigualtats i l'enriquiment cultural. Per això, l'assoliment d'una competència comunicativa en les dues llengües oficials i almenys en una llengua estrangera és un dels objectius principals del sistema educatiu valencià, que organitza aquest aprenentatge lingüístic a través d'un Programa d'Educació Plurilingüe i Intercultural.

El Programa d'Educació Plurilingüe i Intercultural (PEPLI)

La Llei 4/2018, per la qual es regula i promou el plurilingüisme en el sistema educatiu valencià, és el referent normatiu a través del qual s'estructura l'ensenyament i l'ús vehicular de les llengües curriculars. S'hi determina que tots els centres sostinguts amb fons públics han d'aplicar el Programa d'Educació Plurilingüe i Intercultural. 

Aquest programa establix el temps mínim destinat als continguts curriculars en cada llengua (valencià, castellà i llengua estrangera), que inclou les hores de cada àrea lingüística i de les àrees en què s'utilitze cada llengua: 

 • En valencià i castellà: el 25%
 • En anglés: entre el 15% i el 25%. A infantil, el 10%. En Batxillerat i Cicles Formatius de Formació Professional, entre el 10% i el 25%.

Cada centre ha de concretar l'aplicació del PEPLI, d'acord amb les necessitats del context socioeducatiu i lingüístic, amb l'objectiu de garantir l'assoliment de les competències plurilingües i interculturals. Aquesta concreció es reflectirà en el Projecte Lingüístic de Centre (PLC).

Objectius del Programa d'Educació Plurilingüe i Intercultural

Segons s'indica en la Llei 4/2018, de plurilingüisme, el Programa d'Educació Plurilingüe i Intercultural ha d'aconseguir els objectius següents: 

 • Garantir que l'alumnat assolisca una competència plurilingüe: domini oral i escrit de valencià i castellà, domini funcional d'una o més llengües estrangeres, contacte amb les llengües pròpies d'una part de l'alumnat.  
 • Promoure l'interés i curiositat per les llengües, coneixement des seu funcionament, perspectiva crítica sobre l'ús social de les llengües. 
 • Garantir la igualtat d'oportunitats de l'alumnat i la integració en la societat valenciana a través del coneixement i ús de les llengües. 
 • Garantir la normalització de l'ús social i institucional del valencià dins del sistema educatiu. 

Calendari d'implantació del Programa d'Educació Plurilingüe i Intercultural

 • Curs 2018-2019: educacio infantil, 1r i 2n d'educació primària. 
 • Curs 2019-2020: 3r, 4t, 5é i 6é d'educació primària i centres d'educació especial. 
 • Curs 2020-2021: educació secundària obligatòria, batxillerat, formació professional i formació de persones adultes.

Fins a la implantació del PEPLI, els centres han d'aplicar els següents programes:

 • Primària: (de 3r a 6é): Programa plurilingüe d'ensenyament en valencià (PPEV) i Programa plurilingüe d'ensenyament en castellà (PPEC), d'acord amb el PLC d'aquestos programes autoritzat.
 • Secundària: En general, Programa d'ensenyament en valencià (PEV) i Programa d'incorporació progressiva (PIP). Però els centres que tenen autoritzat un PLC del PPEV o del PPEC en aquesta etapa, han d'aplicar aquestos programes. 

Programes transitoris

 • Programa d'ensenyament en valencià (PEV): programa que s'aplica en els centres de secundària, en el qual totes o la major part d'àrees no lingüístiques són vehiculades en valencià.
 • Programa d'incorporació progressiva (PIP): programa que s'aplica en els centres de secundària, en el qual s'han de vehicular en valencià almenys dues àrees no lingüístiques.
 • Programa plurilingüe d'ensenyament en valencià (PPEV): programa plurilingüe en què la llengua base d'ensenyament és el valencià; s'aplica en els centres de primària (de 3r a 6é durant el curs 2018-2019) i en alguns centres de secundària.
 • Programa plurilingüe d'ensenyament en castellà (PPEC): programa plurilingüe en què la llengua base d'ensenyament és el castellà; s'aplica en els centres de primària (de 3r a 6é durant el curs 2018-2019) i en alguns centres de secundària.