Visualització de contingut web

Programes LINGÜÍSTICS

Descarrega tríptic

L'escola valenciana ha de garantir una formació lingüística rica per a l'alumnat sota els principis de la igualtat, el respecte, la correcció de les desigualtats i l'enriquiment cultural. Per això, l'adquisició d'una competència comunicativa en les dues llengües oficials i almenys, en una llengua estrangera és un dels objectius principals del sistema educatiu valencià, que organitza aquest aprenentatge lingüístic a través d'un Programa d'Educació Plurilingüe i Intercultural.

El Programa d'Educació Plurilingüe i Intercultural (*PEPLI)

La Llei 4/2018, per la qual es regula i promou el plurilingüisme en el sistema educatiu valencià, és el referent normatiu a través del qual s'estructura l'ensenyament i l'ús vehicular de les llengües curriculars. Allí es determina que tots els centres sostinguts amb fons públics han d'aplicar el Programa d'Educació Plurilingüe i Intercultural.

Aquest programa estableix el temps mínim destinat als continguts curriculars en cada llengua (valencià, castellà i llengua estrangera), que inclou les hores de cada àrea lingüística i de les àrees o matèries en les quals s'utilitze cada llengua:

 • En valencià i castellà: el 25%

 • En anglés: entre el 15% i el 25%. En infantil, el 10%. En batxillerat i cicles formatius de formació professional, entre el 10% i el 25%

Cada centre ha de concretar l'aplicació del *PEPLI, d'acord amb les necessitats del context socioeducatiu i lingüístic, amb l'objectiu de garantir l'adquisició de les competències plurilingües i interculturals. Aquesta concreció es reflectirà en el Projecte Lingüístic de Centre (*PLC).

Objectius del Programa d'Educació Plurilingüe i Intercultural

Segons s'indica en la Llei 4/2018, de plurilingüisme, el Programa d'Educació Plurilingüe i Intercultural ha d'aconseguir els següents objectius:

 • Garantir que l'alumnat adquirisca una competència plurilingüe: domini oral i escrit del valencià i del castellà, domini funcional d'una o més llengües estrangeres, contacte amb les llengües pròpies d'una part de l'alumnat.

 • Promoure l'interés i la curiositat per les llengües, coneixement del seu funcionament, perspectiva crítica sobre l'ús social de les llengües.

 • Garantir la igualtat d'oportunitats de l'alumnat i la integració en la societat valenciana a través del coneixement i ús de les llengües.

 • Garantir la normalització de l'ús social i institucional del valencià dins del sistema educatiu.

Calendari d'implantació del Programa d'Educació Plurilingüe i Intercultural

Fins a la implantació del *PEPLI, els centres han d'aplicar els següents programes:

 • Primària (de 3r a 6é): Programa plurilingüe d'ensenyament en valencià (*PPEV) i Programa plurilingüe d'ensenyament en castellà (*PPEC), d'acord amb el *PLC autoritzat d'aquests programes.

 • Secundària: En general, el Programa d'ensenyament en valencià (*PEV) i el Programa d'incorporació progressiva (PIP). Però en els centres que tenen autoritzat un *PLC de *PPEV o *PPEC en aquesta etapa, han d'aplicar aquests programes.

Programes transitoris

 • Programa d'ensenyament en valencià (*PEV): programa que s'aplica en els centres de secundària, en el qual totes o la major part d'àrees no lingüístiques estan vehiculades en valencià.

 • Programa d'incorporació progressiva (PIP): programa que s'aplica en els centres de secundària, en el qual s'han de vehicular en valencià almenys dues àrees no lingüístiques.

 • Programa plurilingüe d'ensenyament en valencià (*PPEV): programa plurilingüe en el qual la llengua base d'ensenyament és el valencià; s'aplica en els centres de Primària ( de 3r a 6é durant el curs 2018-2019) i en alguns centres de secundària.

 • Programa plurilingüe d'ensenyament en castellà (*PPEC): programa plurilingüe en el qual la llengua base d'ensenyament és el castellà, s'aplica en els centres de primària (de 3r a6é durant el curs 2018-2019) i en alguns centres de secundària.