Visualització de contingut web

El Projecte Lingüístic de Centre

El Projecte lingüístic de centre, tal com queda definit en l'Article 13 de la Llei 4/2018, de 21 de febrer, de la Generalitat Valenciana, per la qual es regula i promou el plurilingüisme en el sistema educatiu valencià, és l'instrument mitjançant el qual cada centre educatiu articula i concreta l'aplicació del Programa d'educació plurilingüe i intercultural d'acord amb les característiques del centre educatiu i de l'alumnat.

 

Centres d'educació secundària, formació professional i formació de persones adultes.

Aquests centres han d'elaborar el Projecte Lingüístic de Centre (PLC) durant el curs 2019-2020 per a la implantació del Programa d'Educació Plurilingüe i Intercultural a partir del curs 2020-2021.

Pròrroga dels programes lingüístics vigents i modificació del calendari d'aplicació per a les etapes de l'Educació Secundària Obligatòria, el Batxillerat, la Formació Professional i de Persones Adultes.

 

D'acord amb el DECRET LLEI 2/2020, de 3 d'abril, de mesures urgents, en l'àmbit de l'educació, de la cultura i de l'esport, per a pal·liar els efectes de l'emergència sanitària provocada per la Covid-19,

les mesures de contenció vigents impossibiliten l'elaboració, modificació i aprovació dels projectes lingüístics de centre (PLC) abans del procés d'admissió; per la qual cosa es modifica el calendari d'aplicació de la Llei 4/2008 i s'estableix la implantació del Programa d'educació plurilingüe i intercultural per a les etapes de l'Educació Secundària Obligatòria, el Batxillerat, la Formació Professional i de Persones Adultes en el curs 2021-2022.

Per a l'elaboració del PLC es poden consultar aquests documents de suport:

 

 

Els centres que desitgen informació i assessorament sobre l'elaboració del Projecte Lingüístic de Centre (PLC) i del Programa d'Educació Plurilingüe i Intercultural, han de posar-se en contacte amb les assessores i assessors tècnics docents en matèria de plurilingüisme d'aquest servei o a través del correu pepli_plc@gva.es.

 

 

Centres d'educació infantil i primària.

Aquests centres educatius han elaborat (al 2018) el Projecte Lingüístic de Centre (PLC) per a les etapes d'infantil i primària, d'acord amb el que s'indica en aquesta llei, a través de la plataforma telemàtica que la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport ha posat a la disposició dels centres. 

Per a l'elaboració o modificació del PLC, en el moment en què s'indique aquesta possibilitat, es pot consultar aquests documents de suport:

 

Accés al tràmit:

Selecioneu "Centres educatius" - "Centres educatius (sense distinció de titularitat)" - Proposta de Projecte Lingüístic de Centre 2018

Cal accedir amb les vostres claus. La manera més habitual és com a usuari d'Ítaca.