Visualització de contingut web

El Projecte Lingüístic de Centre

El Projecte lingüístic de centre, tal com queda definit en l'Article 13 de la Llei 4/2018, de 21 de febrer, de la Generalitat Valenciana, per la qual es regula i promou el plurilingüisme en el sistema educatiu valencià, és l'instrument mitjançant el qual cada centre educatiu articula i concreta l'aplicació del Programa d'educació plurilingüe i intercultural d'acord amb les característiques del centre educatiu i de l'alumnat.

 

Centres d'educació secundària, formació professional i formació de persones adultes.

Aquests centres han d'elaborar el Projecte Lingüístic de Centre (PLC) durant el curs 2020-2021 per a la implantació del Programa d'Educació Plurilingüe i Intercultural a partir del curs 2021-2022.

 

Resolució de 28 de juliol de 2020, del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional, per la qual s'aproven les instruccions per a l'organització i el funcionament dels centres que imparteixen Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat durant el curs 2020-2021.

1.2.5. El projecte lingüístic de centre

4. L'elaboració i aprovació del PLC ha de seguir el procediment que s'indica en l'article 16 de la Llei 4/2018. Els centres educatius han de presentar la proposta del projecte lingüístic fins al 28 de febrer de 2021 per a l'autorització per part de la conselleria competent en matèria d'educació. Aquells centres que ja havien iniciat el procés durant el curs 2019-2020 el reprendran en el punt en què s'havien quedat.

Per a l'elaboració del PLC es poden consultar aquests documents de suport:

  • Informació institucional: 

Informació institucional PEPLI-PLC centres ESO-BAT-FP

Informació institucional PEPLI-PLC centres integrats de FP

 

  • Guia i preguntes freqüents sobre l'aplicació del PEPLI i elaboració del PLC: 

GUIA per a l'elaboració del PLC 

Preguntes bàsiques sobre l'aplicació del PEPLI i l'elaboració del PLC

 

  • Documents de suport  per a l'elaboració dels apartats del PLC: (PENDENT DE PUBLICACIÓ)

Enfocaments metodològics TIL-TILC

Mesures de suport al PLC

Presència de les llengües no curriculars al PLC

Mesures organitzatives del PLC

Pla de Normalització Lingüística

 

  • Model d'anàlisi de context: 

Model d'enquesta per a l'anàlisi del context extern (dades sociolingüístiques de l'alumnat)

Model per a l'anàlisi del context intern (competència lingüística del professorat)

 

  • Models d'acta: 

Model d'acta per a centres públics

Model d'acta per a centres privats concertats sostinguts amb fons públics

Model d'acta per a centres públics integrats d'FP

Model d'acta per a centres privats concertats d'FP

Model d'acta per a centres d'FPA

 

  • Recursos: 

Recursos didàctics: Plurilingüisme en centres d'ESO, FP i FPA: tasques programades de suport a l'elaboració del PLC

Un nou model lingüístic educatiu per a l'educació plurilingüe i intercultural del sistema educatiu valencià. Informe de la Unitat per a l'educació multilingüe (universitats valencianes)

 

Els centres que desitgen informació i assessorament sobre l'elaboració del Projecte Lingüístic de Centre (PLC) i del Programa d'Educació Plurilingüe i Intercultural, han de posar-se en contacte amb les assessores i assessors tècnics docents en matèria de plurilingüisme d'aquest servei o a través del correu pepli_plc@gva.es.

 

 

Centres d'educació infantil i primària.

Aquests centres educatius han elaborat (al 2018) el Projecte Lingüístic de Centre (PLC) per a les etapes d'infantil i primària, d'acord amb el que s'indica en aquesta llei, a través de la plataforma telemàtica que la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport ha posat a la disposició dels centres. 

Per a l'elaboració o modificació del PLC, en el moment en què s'indique aquesta possibilitat, es pot consultar aquests documents de suport:

 

Accés al tràmit:

Selecioneu "Centres educatius" - "Centres educatius (sense distinció de titularitat)" - Proposta de Projecte Lingüístic de Centre 2018

Cal accedir amb les vostres claus. La manera més habitual és com a usuari d'Ítaca.