Visualització de contingut web

Atletisme

Normativa

  • Orde ECD/1210/2014, de 3 de juliol, per la qual s'estableix el currículum del cicle de grau superior corresponent al títol de Tècnic Esportiu Superior en Atletisme.
  • Orde ECD/1209/2014, de 3 de juliol, per la qual s'estableix el currículum dels cicles inicial i final de grau mitjà corresponent al títol de Tècnic Esportiu en Atletisme.
  • Reial Decret 668/2013, de 6 de setembre, pel qual s'estableix el títol de Tècnic Esportiu Superior en Atletisme i es fixen els seus ensenyaments mínims i els requisits d'accés.
  • Reial Decret 669/2013 , de 6 de setembre , pel qual s'estableix el títol de Tècnic Esportiu en Atletisme i es fixen els seus ensenyaments mínims i els requisits d'accés.
  • Reial Decret 254/2004, de 13 de febrer, pel que s'establixen els títols de Tècnic Esportiu i Tècnic Esportiu Superior en Atletisme, s'aproven les corresponents ensenyances comunes i es regulen les proves d'accés a estes ensenyances.
  • Reial decret 737/2015, de 31 de juliol, pel qual es modifiquen els annexos que estableixen els requisits de titulació del professorat dels mòduls d'ensenyament esportiu de diversos reials decrets de títols de Tècnic Esportiu