Visualització de contingut web

Arts plàstiques i disseny

  • Finalitat

Els Ensenyaments Professionals d'Arts Plàstiques i Disseny comprenen el conjunt d'accions formatives que capaciten per a l'exercici qualificat de les diverses professions relacionades amb l'àmbit del disseny, les arts aplicades i els oficis artístics. Constituïxen una via formativa de qualitat que s'ajusta a les necessitats del mercat laboral i als interessos d'aquelles persones amb aptituds en algun dels àmbits de l'art.

  • Estructura

Els Ensenyaments Professionals d'Arts Plàstiques i Disseny s'ordenen en cicles formatius de grau mitjà i grau superior, agrupats en famílies professionals artístiques. Al seu torn, cada família `profesional està integrada per distintes especialitats.
Cada especialitat respon a una organització modular, amb continguts especialitzats i teòric pràctics, incidint especialment en la formació pràctica.

  • Titulació

Els alumnes que superen el grau mitjà d'Arts Plàstiques i Disseny rebran el títol de Tècnic d'Arts Plàstiques i Disseny en l'especialitat corresponent.

Els alumnes que superen el grau superior d'Arts Plàstiques i Disseny rebran el títol de Tècnic Superior d'Arts Plàstiques i Disseny en l'especialitat corresponent.

 

 

Novetats

Proyecto decreto gráfica

Informació pública del Projecte de decret del Consell, pel qual s'estableix el currículum dels ensenyaments artístics professionals corresponents al títol de Tècnic Superior d'Arts Plàstiques i Disseny en Gràfica Audiovisual, pertanyent a la família professional artística de Comunicació Gràfica i Audiovisual, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

RESOLUCIÓ de 8 d'octubre de 2018, de la directora general de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual se sotmet al tràmit d'informació pública el Projecte de decret del Consell pel qual s'estableix el currículum dels ensenyaments artístics professionals corresponents al títol de Tècnica o Tècnic Superiors d'Arts Plàstiques i Disseny en Gràfica Audiovisual, pertanyent a la família professional artística de Comunicació Gràfica i Audiovisual, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
 

Esborrany del Projecte de decret del Consell, pel qual s'estableix el currículum dels ensenyaments artístics professionals corresponents al títol de Tècnic Superior d'Arts Plàstiques i Disseny en Gràfica Audiovisual, pertanyent a la família professional artística de Comunicació Gràfica i Audiovisual, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

Les al·legacions, suggeriments o observacions efectuades per les persones o entitats que es consideren interessades han de dirigir-se, exclusivament, a través de la Seu Electrònica de la Generalitat mitjançant una sol·licitud general de tramitació TELEMÀTICA de procediments de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, disponible en el següent enllaç:

<http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18494&version=amp> .

 

 

En l'apartat F del formulari de tramitació cal indicar al requadre "Servei territorial" Serveis Centrals (Direcció General) i en "Matèria" indicar Servei d'Ensenyaments de Règim Especial, al·legacions al Projecte de decret del Consell, pel qual s'estableix el currículum dels ensenyaments artístics professionals corresponents al títol de Tècnic Superior d'Arts Plàstiques i Disseny en Gràfica Audiovisual, pertanyent a la família professional artística de Comunicació Gràfica i Audiovisual, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

Borrador proyecto de decreto cómic

Informació pública del Projecte de decret del Consell, pel qual s'estableix el currículum dels ensenyaments artístics professionals corresponents al títol de Tècnic Superior d'Arts Plàstiques i Disseny en Còmic, pertanyent a la família professional artística de Comunicació Gràfica i Audiovisual, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

Resolució de 8 d'octubre de 2018, de la directora general de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual se sotmet a tràmit d'informació pública el Projecte de decret del Consell pel qual s'estableix el currículum dels ensenyaments artístics professionals corresponents al títol de Tècnica o Tècnic Superiors d'Arts Plàstiques i Disseny en Còmic, pertanyent a la família profesional artística de Comunicació Gràfica i Audiovisual, en

l'àmbit de la Comunitat Valenciana

Esborrany del Projecte de decret del Consell, pel qual s'estableix el currículum dels ensenyaments artístics professionals corresponents al títol de Tècnic Superior d'Arts Plàstiques i Disseny en Còmic, pertanyent a la família professional artística de Comunicació Gràfica i Audiovisual, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

Les al·legacions, suggeriments o observacions efectuades per les persones o entitats que es consideren interessades han de dirigir-se, exclusivament, a través de la Seu Electrònica de la Generalitat mitjançant una sol·licitud general de tramitació TELEMÀTICA de procediments de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, disponible en el següent enllaç:

<http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18494&version=amp> .

 

En l'apartat F del formulari de tramitació cal indicar al requadre "Servei territorial" Serveis Centrals (Direcció General) i en "Matèria" indicar Servei d'Ensenyaments de Règim Especial, al·legacions al Projecte de decret del Consell, pel qual s'estableix el currículum dels ensenyaments artístics professionals corresponents al títol de Tècnic Superior d'Arts Plàstiques i Disseny en Còmic, pertanyent a la família professional artística de Comunicació Gràfica i Audiovisual, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

RESOLUCIÓN de 28 de septiembre de 2018, de la Secre - taría Autonómica de Educación e Investigación, por la que se convocan las modalidades formativas, proyectos de formación en centros, grupos de trabajo y seminarios.

Convocatòria de les modalitats formatives, projectes de formació en centres, grups de treball i seminaris

RESOLUCIÓ de 28 de setembre de 2018, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual es convoquen les modalitats formatives, projectes de formació en centres, grups de treball i seminaris.

RESOLUCIÓN de 20 de julio de 2018, de la Secretaría Autonómica de Educación e Investigación, por la que se establece el Plan anual de formación permanente del profesorado para el curso 2018-2019

Pla anual de formació permanent del professorat per al curs 2018-2019

RESOLUCIÓ de 20 de juliol de 2018, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual s'estableix el Pla anual de formació permanent del professorat per al curs 2018-2019

ORDEN 35/2018, de 22 de agosto

Catalogació amb el requisit lingüístic de valencià de determinats llocs de treball docents en centres docents públics que imparteixen els ensenyaments de règim especial i altres ensenyances

ORDRE 35/2018, de 22 d'agost, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula la catalogació amb el requisit lingüístic de valencià de determinats llocs de treball docents en centres docents públics que imparteixen els ensenyaments de règim especial i altres ensenyances.
Mostrant 1 - 5 de 10 resultats
Articles per pàgina 5
de 2