Cabecera Enseñanzas Deportivas

Ensenyaments Esportius

Els ensenyaments esportius tenen com a finalitat preparar l'alumnat per a l'activitat professional en relació a una modalitat o especialitat esportiva, així com facilitar la seua adaptació a l'evolució del món laboral i esportiu i a la ciutadania activa des d'una formació integral i completa en cada disciplina esportiva.

Aquests ensenyaments s'estructuren en dos graus: mitjà i superior i estan regulats en la Comunitat Valenciana pel Decret 132/2012 de 31 d'agost.

Novetats

Pruebas de acceso de carácter específico 17-18

Proves d'accés de caràcter específic

RESOLUCIÓ de 10 de gener de 2018, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen les proves d'accés de caràcter específic i es determina el calendari i el procediment d'admissió i matriculació per a cursar determinades modalitats d'ensenyaments esportius de règim especial en els centres públics de la Comunitat Valenciana durant el curs acadèmic 2017-2018.

Convocatoria pruebas de acceso deportivas 17-18

Convocatòria de les proves d'accés als ensenyaments esportius de règim especial de cicle inicial de grau mitjà i de cicle superior de grau superior

RESOLUCIÓ de 20 de desembre de 2017, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen les proves d'accés als ensenyaments esportius de règim especial de cicle inicial de grau mitjà i de cicle superior de grau superior conduents a les titulacions oficials de Tècnic Esportiu i Tècnic Esportiu Superior.

Mes informació:

http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=2287

Convocatòria de les proves per a l’accés als ensenyaments esportius de règim especial

Convocatòria de les proves per a l'accés als ensenyaments esportius de règim especial

Convocatòria de les proves per a l'accés als ensenyaments esportius de règim especial, sense els títols de Graduat en Educació Secundària Obligatòria o de Batxillerat a què fa referència l'article 22 del Decret 132/2012, de 31 d'agost, del Consell, conduents a les titulacions oficials de Tècnic Esportiu i Tècnic Esportiu Superior i a les formacions esportives, que regula l'Ordre EDU/3186/2010, de 7 de desembre, i la seua modificació donada per l'Ordre EDU/581/2011, de 7 de març, per la qual es regulen els aspectes curriculars, els requisits generals i els efectes de les activitats de formació esportiva, als quals es refereix la disposició transitòria primera del Reial decret 1363/2007, de 24 d'octubre.

 

Data de realització

Aquestes proves d'accés als ensenyaments esportius de règim especial, es realitzaran el divendres 19 de gener de 2018, tant per a l'accés als ensenyaments de grau mitjà de tècnic esportiu com a les de grau superior de tècnic esportiu superior.

 

Lloc de realització

Les proves es realitzaran en el Centre Integrat Públic de Formació Professional (CIPFP) Complex Educatiu de Cheste, situat a la carretera de València-Madrid s/n. Cheste (codi de centre 46018761).

 

Període d'inscripció

El període d'inscripció a les proves que es convoquen per mitjà d'aquesta resolució, estarà comprés entre els dies 8 al 10 de gener de 2018, ambdós inclosos.

RESOLUCIÓN de 13 de julio de 2017, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la que se convocan los premios extraordinarios de las enseñanzas deportivas de régimen especial correspondientes al curso 2016-2017, para la Comunitat Valenciana.

Convocatòria premis extraordinaris d'ensenyaments esportius 2016-2017.

RESOLUCIÓ de 13 de juliol de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen els premis extraordinaris dels ensenyaments esportius de règim especial corresponents al curs 2016-2017, per a la Comunitat Valenciana.

RESOLUCIÓN de 19 de julio de 2017, de las direcciones generales de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial y de Centros y Personal Docente, por la que se dictan instrucciones en materia de ordenación académica y de organización de la actividad docente a los centros de la Comunitat Valenciana que imparten enseñanzas deportivas de régimen especial durante el curso 2017-2018.

Instruccions inici de curs 2017-2018 d'ensenyaments esportius

RESOLUCIÓ de 19 de juliol de 2017, de les direccions generals de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial i de Centres i Personal Docent, per la qual es dicten instruccions en matèria d'ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent als centres de la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyaments esportius de règim especial durant el curs 2017-2018.

Annex I Annex VI
Annex II Annex VII
Annex III Annex VIII
Annex IV Annex IX
Annex V Annex X

 

RESOLUCIÓN de 30 de junio de 2017

Proves d'accés de caràcter específic, calendari, procediment d'admissió i matriculació durant el curs acadèmic 2017-2018.

RESOLUCIÓ de 30 de juny de 2017, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen les proves d'accés de caràcter específic i es determina el calendari i el procediment d'admissió i matriculació per a cursar els ensenyaments esportius de règim especial en els centres públics de la Comunitat Valenciana durant el curs acadèmic 2017-2018.

RESOLUCIÓN de 1 de junio de 2017, de la Dirección General de Centros y Personal Docente, por la que se fija el calendario escolar del curso académico 2017-2018.

Calendari escolar del curs acadèmic 2017-2018.

RESOLUCIÓ d'1 de juny de 2017, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es fixa el calendari escolar del curs acadèmic 2017-2018.

Configuración del navegador web para poder realizar el pago de las tasas

Configuració del navegador web per a poder realitzar el pagament de les taxes: Consulteu este manual en cas de que no es genere el codi de barres als fulls de pagament

 

Taxa per ensenyaments de Règim Especial -Ensenyaments esportius: model 9773