Presentació

Presentació

Les escoles de música i dansa són centres educatius d'ensenyament no reglat per a la formació artística pràctica dels ciutadans de qualsevol edat. A estos efectes, s'entendrà com a ensenyament no reglada aquells estudis no conduents a l'obtenció de títols amb validesa acadèmica o professional. També poden orientar i preparar per a l'accés als ensenyaments professionals als qui demostren una especial vocació i aptitud, així com impartir formació per a iniciar l'alumnat en el món de la música o la dansa. 

Les escoles de música i dansa disposen d'autonomia per a configurar l'oferta dels ensenyaments que imparteixen, en funció dels interessos de l'alumnat i de les necessitats de l'entorn, d'acord amb la legislació vigent. 

Els ensenyaments en estes escoles es poden organitzar en els àmbits següents:

  • Formació instrumental. Esta formació pràctica podrà referir-se als instruments propis de la música tradicional, clàssica o moderna.
  • Formació musical complementària a la formació instrumental.
  • Pràctica instrumental i vocal de grup.
  • Pràctica de la dansa.
  • Oferta formativa per a xiquets i xiquetes menors de 8 anys d'edat.
  • Aprenentatge al llarg de la vida

Els ensenyaments mínims que s'impartixen en les escoles de música són dos especialitats instrumentals, llenguatge musical i conjunt instrumental i coral.

Novetats

JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ 2019

JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ 2019

Si necessita aportar DOCUMENTACIÓ relativa al procediment de JUSTIFICACIÓ de la SUBVENCIÓ de ESCOLES DE MÚSICA, ESCOLES DE MÚSICA I DANSA i ESCOLES DE DANSA utilitze:


Convocatoria UE “Music Moves Europe”

La Comissió Europea, a través d'Europa Creativa i l'acció preparatòria "La música mou Europa: impulsar la diversitat i el talent de la música europea", la fi de la qual és oferir suport al sector musical com a nou element per al pròxim Programa Europa Creativa després de 2020, ha llançat dues convocatòries públiques

Tota la informació a l'enllaç: http://programasue.es/actualitat/convocatoria-music-moves-europe-sector-musical-31-doctubre-i-15-de-novembre-de-2019/


Nova secció de documentació

Nova secció.