ensenyances esportives - PREGUNTES FREQÜENTS

Quins estudis esportius de règim especial puc cursar a la Comunitat Valenciana?

Actualment en la Comunitat Valenciana estan implantats els estudis de Tècnic Esportiu i Tècnic Esportiu Superior en Futbol i en Futbol-Sala, Atletisme, Salvament i Socorrisme, Busseig, Espeleologia, Handbol, Esports d'hivern, Bàsquet, Muntanya i escalada, Vela, Hípica i Esgrima.Quins requisits he de complir per accedir als estudis esportius a la Comunitat Valenciana?

Depenent del nivell al que es vol accedir:

Per al nivell 1 o cicle inicial: títol de Graduat en E.S.O o equivalent, superar la prova específica d'accés de l´especialitat i tindre 17 anys complits l'any de realització de la prova.

Per al nivell 2 o cicle final: superació dels ensenyaments del Nivell I de la mateixa modalitat esportiva.

Per al nivell 3 o cicle superior: estar en posesió del Títol de Batxiller o equivalent, tindre el títol de tècnic/a esportiu de Grau Mitjà de la modalitat esportiva corresponent i superar la prova específica d'accés de l´especialitat.


Si no complisc el requisit acadèmic, hi ha alguna prova, la superació de la qual, m'habilite eixe accés?

Sí. La prova de maduresa per a l'accés als ensenyaments esportius a la Comunitat Valenciana, que es convoca una vegada a l'any, generalment el primer trimestre de l'any, així com també serveix la prova d´accés a formació professional.


Hi han titulacions equivalents que em poden servir per a l'accés als ensenyaments esportius de règim especial?

Sí. A l'apartat "Requisits d'accés" d'aquesta pàgina podeu consultar les titulacions considerades equivalents.
Pujar


Quina norma regula els ensenyaments esportius de règim especial a la Comunitat Valenciana?

El decret 132/2012 de 31 d'agost del Consell, pel qual es regulen les ensenyances esportives de règim especial a la Comunitat Valenciana.

Reial Decret 1363/2007 de 24 d'octubre, pel que s'establix l'ordenació general de les ensenyances esportives de règim especialExisteixen convalidacions si tinc altres titulacions de formació esportiva?

Sí. A l'apartat de la web "Homologacions i convalidacions" pot accedir als mòduls del bloc comú objecte de convalidació si es tenen superats els estudis de Licenciat en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport, Diplomat en EF, Mestre, TAFAD, TCAFMN...
Pujar


Puc realitzar directament el Grau Superior sense haver superat prèviament el Grau Mitjà?

No. Els ensenyaments esportius de règim especial tenen un caràcter sequëncial. Cal haver superat el nivell anterior per poder cursar el següent.
Pujar


Quantes hores comprén cada curs?

Els ensenyaments conduents a l'obtenció del títol de Grau Mitjà tenen una durada de 1000 hores, de les quals almenys 400 corresponen al nivell 1. Els ensenyaments conduents al títol de Grau Superior tenen una durada mínima de 750 hores.


Quines són les taxes de matrícula en cada curs?

Quedaran estipulades cada any per la llei de taxes.

Taula de taxes ensenyaments esportius. CONSULTA


Amb les titulacions de Tècnic Esportiu i Tècnic Esportiu Superior puc accedir a altres estudis?

Sí. Des de Tècnic Esportiu es pot accedir a Tènic Esportiu Superior o a Batxillerat (qualsevoln modalitat).

Amb el títol de Tècnic Esportiu Superior serà d'aplicació la següent normativa:

Reial Decret 412/2014, de 6 de juny, pel qual s'establix la normativa bàsica dels procediments d'admissió als ensenyaments universitaris oficials de Grau.

Resolució de 18 de febrer de 2019, del president de la Comissió Gestora dels Processos d'Accés i Preinscripció en les Universitats Públiques del Sistema Universitari Valencià, per la qual es fan públics els acords de l'esmentada comissió sobre l'estructura de les noves proves d'accés a la universitat i la determinació de les dates per a la realització de les proves d'accés a la universitat del curs 2018-2019 per als alumnes que estiguen en possessió dels títols de Batxiller, de Tècnic Superior de Formació Professional, de Tècnic Superior d'Arts Plàstiques i Disseny, i de Tècnic Esportiu Superior, o equivalents a efectes acadèmics.


La meua titulació com a Tècnic Esportiu o Tècnic Esportiu Superior té validesa per a poder inscriure'm en el registre de la federació esportiva corresponent a la meua especialitat, obtenint així la llicència federativa?

Sí, segons l'article 55 de la Llei de l'esport, Llei 10/1990 de 15 d'octubre (BOE de 17 d'octubre de 1990) i la Llei 2/2011, de 22 de març, de la Generalitat, de l'Esport i l'Activitat Física de la Comunitat Valenciana (DOGV 24 de març del 2011) en concret els articles 53 i 67. Presentant formalment instància i documentació requerida, " l'expedició de llicències tindrà caràcter obligatori, no podent denegar-se la seua expedició quan el sol·licitant reunisca les condicions necessàries per a la seua obtenció. Transcorregut el termini d'un mes des de la sol·licitud, la llicència s'entendrà atorgada per silenci."Què són?

Els ensenyaments esportius són estudis postobligatoris i de règim especial, que tenen una duració variable segons el grau i preveuen una formació científica, tècnica i pràctica al voltant d'una modalitat esportiva.


Quines eixides professionals ténen aquestos ensenyaments?

En general, els ensenyaments del grau mitjà respondran a les competències adequades per a exercir les funcions del perfil professional corresponent a la iniciació esportiva, tecnificació esportiva i conducció de l'activitat o pràctica esportiva, amb les condicions de context esportiu-laboral de la modalitat o especialitat esportiva que es tracte.

Els ensenyaments del grau superior respondran a les competències adequades per a exercir les funcions del perfil professional corresponent a l'entrenament, adreça d'equips i esportistes d'alt rendiment esportiu, conducció amb alts nivells de dificultat en la modalitat o especialitat esportiva que es tracte.

No obstant açò, les ocupacions i llocs de treball vénen descrites d'una manera més específica en cada titulació esportiva.


Per a impartir la docència en aquestos ensenyaments, necessite tindre el títol oficial de postgrau que acredite formació pedagògica?

,

Per a exercir  la docència en els ensenyaments esportius de règim especial, caldrà estar en possessió del que queda establert en el Reial Decret pel qual s'estableix el títol de Tècnic Esportiu i Tècnic Esportiu Superior en cada modalitat esportiva i d'un títol oficial de postgrau o màster que acredite la formació pedagògica i didàctica d'acord amb allò exigit en l' Ordre ECD/1058/2013, de 7 de juny, per la qual es modifica l'Ordre EDU/2645/2011.

En la següent web apareix informació sobre l'edició actual del curs de formació pedagògica i didàctica equivalent al Màster .

http://www.ceice.gva.es/va/web/formacion-profesorado/certificat-oficial-de-formacion-pedagogica-i-didactica-per-a-professorat-tecnic