Visualització de contingut web

Homologacions i convalidacions

La legislació actual preveu l'homologació, equivalència i convalidació en diferents casos pel que respecta als ensenyaments esportius:

  • L'homologació comporta efectes acadèmics i professionals.
  • L'equivalència professional exclou els efectes acadèmics.
  • La convalidació només s'atorga per a completar els estudis a fi d'obtindre el títol de Tècnic Esportiu o de Tècnic Esportiu Superior.

 

Homologacions

Aquelles persones que acrediten formació d'entrenadors o altres estudis oficials espanyols poden equiparar-los als ensenyaments esportius.

Més informació en l'enllaç següent: Consell Superior d'Esports

 

Convalidacions

Resum de convalidacions entre diversos estudis relacionats amb l'activitat física i l'esport i els ensenyaments esportius de règim especial:

  • Diplomat en Educació Física
  • Llicenciat en Educació Física
  • Mestre en Educació Física
  • Tècnic en conducció d'activitats físic-esportives en el medi natural
  • Tècnic superior en animació d'activitats físiques i esportives

Orden ECD/158/2014, de 5 de febrero, por la que se regulan los aspectos curriculares, los requisitos generales y los efectos de las actividades de formación deportiva, a los que se refiere la disposición transitoria primera del Real Decreto 1363/2007, de 24 de octubre

Les convalidacions del bloc comú se sol·liciten en el centre on l'alumne/a se matricula per a la realització dels estudis de tècnic esportiu per als que demana la convalidació.

Les convalidacions referents al bloc específic se sol·liciten al Consell Superior d'Esports del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.

Més informació en l'enllaç següent: Consell Superior d'Esports