FAQ - Preguntes freqüents - Obtenció directa del certificat

En què consistix la prova d'obtenció directa del Certificat d'Ensenyaments Elementals de Música?

En què consistix la prova d'obtenció directa del Certificat d'Ensenyaments Elementals de Música?

Les proves per a l'obtenció directa del Certificat d'Ensenyances Elementals de Música constaran de dos exercicis. El centre docent establirà l'orde de realització de les parts i els exercicis de la prova:
 
1. Prova d'especialitat instrumental.
· Lectura a primera vista d'un fragment adequat a l'instrument.
· Interpretació de tres obres d'entre un llistat de sis, presentat per l'alumne o alumna, pertanyents a diferents estils. L'alumne o alumna elaborarà el llistat de sis obres triant d'entre aquelles previstes per a cada especialitat instrumental, a proposta del centre docent. Els participants entregaran al tribunal còpies de les peces que vagen a interpretar, així com els originals de les mateixes.
 
El tribunal podrà admetre altres obres que, al seu criteri, siguen equiparables a les publicades en el llistat, i que s'adeqüen al mateix nivell o superior que les propostes per a la prova d'accés a les ensenyances professionals en l'especialitat corresponent.
En el cas que una obra presentada conste de diversos moviments, el tribunal podrà indicar a l'aspirant que interprete un moviment o diversos d'ells.
L'alumnat que presente obres amb acompanyament estarà obligat a interpretar-les amb ell, aportant el seu propi acompanyant.
En la prova es valorarà la interpretació de memòria de les peces presentades i la dificultat de les mateixes.
 
2. Prova de llenguatge musical. Constarà de dos apartats: un de caràcter teòric i un altre pràctic.
· Prova teòrica. En ella es realitzaran dos exercicis:
a) Prova de capacitat auditiva. Realització d'un dictat musical a una veu amb els compassos de 2/4, 3/4 o 4/4.
b) Prova de coneixements teòrics del llenguatge musical, escrit i amb cinc preguntes a proposta del tribunal.
 
· Prova pràctica. També constarà de dos exercicis:
a) Prova de lectura rítmica en clau de Sol en segona línia i en clau de Fa en quarta línia.
b) Prova de lectura entonada en la tonalitat de Do Major.

En què consistix la prova d'obtenció directa del Certificat d'Ensenyaments Elementals de Dansa?

En què consistix la prova d'obtenció directa del Certificat d'Ensenyaments Elementals de Dansa?

Les proves per a l'obtenció directa del Certificat d'Ensenyances Elementals de Dansa constaran de quatre exercicis i s'ajustaran als continguts terminals de Quart curs de les ensenyances elementals de Dansa:
 
1. Dansa acadèmica
 
Esta prova serà dirigida per un docent del centre, que estarà acompanyat per un o una pianista acompanyant.
Es valorarà l'aplicació del treball en dehors, la precisió en el bot i el gir, la qualitat de moviment quant a dinàmica, velocitat, neteja en l'execució, l'expressivitat aplicada al treball propi de l'assignatura, la coordinació i la correcció de l'ús de les puntes en el cas de les xiques.
 
La prova consistirà en la realització d'una classe de dansa clàssica amb exercicis específics:
· En la barra.
· En el centre.
· Sobre les sabatilles de puntes en la barra.
· Exercici d'improvisació sobre un fragment musical amb una duració no superior a tres minuts.
 
2. Dansa espanyola (folklore, escola pista de birles i tècnica de sabata) prova consistirà en la realització de diferents exercicis i variacions breus en les matèries de Folklore, Escola Pista de birles i Tècnica de Sabata.
 
2.1. Els exercicis de Folklore consistiran en:
a) Passos bàsics tradicionals, danses i balls tradicionals del seu nivell.
b) Coreografies de folklore valencià sense acompanyament de castanyoles.
 
2.2. Els exercicis d'Escola Pista de birles consistiran en:
a) Tocs de castanyoles senzills, amb diferents ritmes.
b) Braceig amb castanyoles.
c) Desplaçaments i formes de caminar acompanyats de castanyoles.
d) Passos bàsics de l'escola pista de birles.
e) Varietat de girs simples, coordinats amb el suport de la mirada i els braços.
 
2.3. Les proves de tècnica de sabata consistiran en:
a) Exercicis de braceig i zapateado a ritme de tangos o farruca.
b) Acompanyament dels ritmes bàsics amb palmes a temps i contratemps.
c) Marcatges bàsics i formes de caminar a ritme de tangos, tanguets o farruca.
d) 1a i 2a sevillana corralera (sense braços i sense castanyoles).
 
Es valoraran els aspectes següents:
· Folklore: el concepte de l'estil, la musicalitat i la interpretació de la dansa.
· Escola pista bolera: la col·locació del cos, la coordinació de moviments (cames, tors, cap i braços) dins del ritme utilitzat, aplicant musicalitat i estil.
· Tècnica de Sabata: la col·locació del cos, el control i la subjecció de l'esquena, la flexió correcta dels genolls i la qualitat sonora dels peus. El caràcter i l'estil característics del flamenc.
 
3. Expressió musical i rítmica
 
La prova serà dirigida per un docent del centre i consistirà en:
· Diferenciació auditiva de compassos binaris, ternaris o quaternaris en diverses peces musicals interpretades en l'aula.
· Interpretació vocal d'un fragment musical, posant especial atenció en el frasege -amb articulacions i respiracions adequades- i en les entrades darrere de possibles pauses del so.
· Repetició d'estructures rítmiques propostes, recorrent-se a la utilització d'instrumental de xicoteta percussió o a la percussió corporal.
· Diferenciació auditiva de peces musicals en modalitat major o menor.
· Senyalització escrita sobre una partitura de solfeig, de determinats elements teòrics com els matisos (indicant el seu significat), els tipus d'articulacions aparegudes (lligadures d'unió o d'expressió, stacattos...), calderons, etc.
 
4. Iniciació a la dansa contemporània
 
Esta prova serà dirigida per un docent del centre, que estarà acompanyat per un o una pianista acompanyant.
La prova consistirà en la realització d'una classe de dansa contemporània amb exercicis específics:
· Exercicis de desplaçament on es demostre l'adquisició d'un adequat ús de l'espai a través de propostes diverses, com a treball per nivells, canvis de direcció, diferents dinàmiques...
· Demostració del nivell d'assimilació de la consciència corporal. Exercicis de sòl i de peu on es mostre l'alineació corporal, la mobilitat del tors i la coordinació.
· Exercicis breus de composició que mostren la capacitat memorística i la seguretat en l'execució.
· Exercicis d'improvisació a partir de paràmetres com la velocitat, la dinàmica, la força, l'espai, la musicalitat i pautes qualitatives de moviment.
· Mostra d'una breu composició de creació pròpia d'una duració no superior a dos minuts on s'aprecie, a més de la seguretat i la neteja en l'execució, una adequada estructura amb inici, desenrotllament i final. Per a este exercici el candidat haurà d'aportar la música.
 
Les proves per a l'obtenció directa del Certificat d'Ensenyances Elementals de Música i Dansa hauran de realitzar-se amb anterioritat al 15 de desembre del curs escolar, en les dates que determine cada centre, en virtut de la seua autonomia organitzativa, pel seu respectiu Consell Escolar o per qui tinga atribuïdes les seues funcions. Els centres realitzaran una convocatòria amb caràcter anual en el cas de Dansa i una convocatòria anual per a cada una de les especialitats instrumentals de música que cada centre tinga autoritzades.
La documentació que haurà d'aportar-se junt amb la sol·licitud de realització de la prova per a l'obtenció directa del Certificat d'Ensenyances Elementals de Música o de Dansa, que figura en l'annex XIII, serà la següent:
 
a) Imprés de sol·licitud d'inscripció. En el cas de les ensenyances elementals de Música, en la dita sol·licitud constarà l'especialitat instrumental en què es realitzarà la prova.
b) Justificant del pagament de taxes corresponent a l'obertura de l'expedient i els drets d'examen. c) Fotocòpia compulsada del llibre de família actualitzat, en cas de sol·licitar les reduccions corresponents.
d) En el cas d'alumnat que presente algun tipus de discapacitat, certificat oficial acreditatiu expedit per l'administració competent, acompanyat d'una sol·licitud expressa del tipus d'adaptacions o mitjans que necessita per a poder realitzar les proves.