Visualització de contingut web

Titulacions

Informació referent a les titulacions per modalitat esportiva que es relacionen en el menú de l'esquerra.

Bàsquet

Bàsquet

Bàsquet

Normativa

  • Reial decret 980/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'estableix el títol de Tècnic Esportiu en Bàsquet i es fixen el seu currículum bàsic i els requisits d'accés, i es modifica el Reial decret 669/2013, de 6 de setembre, pel qual s'estableix el títol de Tècnic Esportiu en Atletisme i es fixen els seus ensenyaments mínims i els requisits d'accés
  • Reial decret 982/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'estableix el títol de Tècnic Esportiu Superior en Bàsquet i es fixen el seu currículum bàsic i els requisits d'accés.
  • Orde ECD/481/2017, de 24 de maig, per la qual s'estableix el currículum dels cicles inicial i final de grau mitjà corresponent al Títol de Tècnic Esportiu en Bàsquet.
  • Orde ECD/482/2017, de 24 de maig, per la qual s'estableix el currículum del cicle de grau superior corresponent al Títol de Tècnic Esportiu Superior en Bàsquet.