Visualització de contingut web

Titulacions

Informació referent a les titulacions per modalitat esportiva que es relacionen en el menú de l'esquerra.

« Ves enrere

Esgrima

Esgrima

Esgrima

Normativa

  • Ordre ECD/2076/2014, de 4 de novembre, per la qual s'estableix el currículum dels cicles inicial i final de grau mitjà corresponent al títol de Tècnico Esportiu en Esgrima.
  • Ordre ECD/2077/2014, de 4 de novembre, per la qual s'estableix el currículum del cicle de grau superior corresponent al Títol de Tècnico Esportiu Superior en Esgrima.
  • Reial Decret 911/2012 de 8 de juny, pel  qual s'estableix el títol de Tècnico Esportiu en Esgrima i es fixen els ensenyaments mínims i els requisits d'accés.
  • Reial Decret 912/2012 de 8 de juny, pel  qual s'estableix el títol de Tècnic Esportiu Superior en Esgrima i es fixen els ensenyaments mínims i els requisits d'accés.
      Aquest títol està modificat pel RD 94/2014, de 14 de febrer.
  • Reial Decret 94/2014, de 14 de febrer, pel  qual s'adapten determinats títols de tècnic esportiu superior, en quant a la distribució horària i de crèdits ECTS dels mòduls, en cnformitat al Espai Europeu d'Educació Superior.
  • Reial decret 737/2015, de 31 de juliol, pel qual es modifiquen els annexos que estableixen els requisits de titulació del professorat dels mòduls d'ensenyament esportiu de diversos reials decrets de títols de Tècnic Esportiu