Visualització de contingut web

Titulacions

Informació referent a les titulacions per modalitat esportiva que es relacionen en el menú de l'esquerra.

« Ves enrere

Hípica

Hípica

Hípica

Normativa

  • Reial Decret 933/2010 de 23 de juliol, pel que s'establixen els títols de Tècnic Esportiu en les disciplines hípiques de bot, domadura i concurs complet i Tècnic Esportiu en les disciplines hípiques de resistència, orientació i turisme eqüestre, i es fixen les seues ensenyances mínimes i els requisits d'accés.
  • Correcció d'errors del Reial Decret 933/2010, de 23 de juliol, pel qual s'estableixen els títols de Tècnic Esportiu en les disciplines hípiques de salt, doma i concurs complet i Tècnic Esportiu en les disciplines hípiques de resistència, orientació i turisme eqüestre, i se'n fixen els ensenyaments mínims i els requisits d'accés.
  • Orde ECD/2406/2012, de 30 d'octubre, per la qual s'estableix el currículum dels cicles inicial i final de grau mitjà corresponent als títols de Tècnic Esportiu en les Disciplines Hípiques de Salt, Doma i Concurs Complet i Tècnic Esportiu en les Disciplines Hípiques de Resistència, Orientació i Turisme Eqüestre.
  • Reial Decret 934/2010 de 23 de juliol, pel que s'establix el títol de Tècnic Esportiu Superior en hípica i es fixen les seues ensenyances mínimes i els requisits d'accés.
  • Correcció d'errors del Reial Decret 934/2010, de 23 de juliol, pel qual s'estableix el títol de Tècnic Esportiu Superior en hípica, i es fixen els seus ensenyaments mínims i els requisits d'accés.
  • Orde ECD/2408/2012, de 30 d'octubre, per la qual s'estableix el currículum del cicle de grau superior corresponent al títol de Tècnic Esportiu Superior en Hípica .
    Aquest títol es veu modificat pel RD 94/2014, de 14 de febrer
  • Reial  Decret 94/2014, de 14 de febrer, pel qual s'adapten determinats títols de tècnic esportiu superior, pel que fa a la distribució horària i de crèdits ECTS dels mòduls, d'acord a l'Espai Europeu d'Educació Superior.
  • Reial decret 737/2015, de 31 de juliol, pel qual es modifiquen els annexos que estableixen els requisits de titulació del professorat dels mòduls d'ensenyament esportiu de diversos reials decrets de títols de Tècnic Esportiu