Visualització de contingut web

Titulacions

Informació referent a les titulacions per modalitat esportiva que es relacionen en el menú de l'esquerra.

« Ves enrere

Judo i defensa personal

Judo i defensa personal

Judo i defensa personal

Normativa

  • Reial Decret 706/2011 de 20 de maig, pel que s'establix el títol de Tècnic Esportiu en Judo i Defensa Personal i es fixen les seues ensenyances mínimes i els requisits d'accés.
  • Orde ECD/351/2014, de 5 de març, per la qual s'estableix el currículum dels cicles inicial i final de grau mitjà corresponent al títol de Tècnic Esportiu en Judo i Defensa Personal
  • Reial Decret 705/2011 de 20 de maig, pel que s'establix el títol de Tècnic Esportiu Superior en Judo i Defensa Personal i es fixen les seues ensenyances mínimes i els requisits d'accés.
  • Reial Decret 1145/2012. Aquest RD, en la disposició final primera modifica la durada total del cicle de grau superior en judo i defensa personal.
    Aquest títol es veu modificat pel RD 94/2014, de 14 de febrer
  • Reial Decret 94/2014, de 14 de febrer, pel qual s'adapten determinats títols de tècnic esportiu superior, pel que fa a la distribució horària i de crèdits ECTS dels mòduls, d'acord a l'Espai Europeu d'Educació Superior.
  • Orde ECD/352/2014, de 5 de març, per la qual s'estableix el currículum del cicle de grau superior corresponent al títol de Tècnic Esportiu Superior en Judo i Defensa Personal.
  • Reial decret 737/2015, de 31 de juliol, pel qual es modifiquen els annexos que estableixen els requisits de titulació del professorat dels mòduls d'ensenyament esportiu de diversos reials decrets de títols de Tècnic Esportiu