Visualització de contingut web

Titulacions

Informació referent a les titulacions per modalitat esportiva que es relacionen en el menú de l'esquerra.

« Ves enrere

Muntanya i escalada

Muntanya i escalada

Muntanya i escalada

Normativa

  • Reial decret 318/2000 de 3 de març, pel que s'establixen els títols de Tècnic Esportiu i Tècnic Esportiu superior en les especialitats dels Esports de Muntanya i Escalada, s'aproven les corresponents ensenyances mínimes i es regulen les proves i els requisits d'accés a estes ensenyances.
  • Orde ECI/858/2005, de 28 de març, per la qual s'estableixen per a l'àmbit territorial de gestió directa del Ministeri d'Educació i Ciència, els currículums i les proves i requisits d'accés corresponents als títols de Tècnic Esportiu i de Tècnic Esportiu Superior dels Esports de Muntanya i Escalada.