Visualització de contingut web

Titulacions

Informació referent a les titulacions per modalitat esportiva que es relacionen en el menú de l'esquerra.

« Ves enrere

Salvament i socorrisme

Salvament i socorrisme

Salvament i socorrisme

Normativa

  • Reial Decret 878/2011 de 24 de juny, pel que s'establix el títol de Tècnic Esportiu en Salvament i Socorrisme i es fixen les seues ensenyances mínimes i els requisits d'accés.
  • Orde ECD/2407/2012, de 30 d'octubre, per la qual s'estableix el currículum dels cicles inicial i final de grau mitjà corresponents al títol de Tècnic Esportiu en Salvament i Socorrisme.
  • Reial Decret 879/2011 de 24 de juny, pel que s'establix el títol de Tècnic Esportiu Superior en Salvament i Socorrisme i es fixen les seues ensenyances mínimes i els requisits d'accés.
    Aquest títol es veu modificat pel RD 94/2014, de 14 de febrer
  • Reial Decret 94/2014, de 14 de febrer, pel qual s'adapten determinats títols de tècnic esportiu superior, pel que fa a la distribució horària i de crèdits ECTS dels mòduls, d'acord a l'Espai Europeu d'Educació Superior.
  • Orde ECD/2409/2012, de 30 d'octubre, per la qual s'estableix el currículum del cicle de grau superior corresponent al títol de Tècnic Esportiu Superior en Salvament i Socorrisme.
  • Reial decret 737/2015, de 31 de juliol, pel qual es modifiquen els annexos que estableixen els requisits de titulació del professorat dels mòduls d'ensenyament esportiu de diversos reials decrets de títols de Tècnic Esportiu