Visualització de contingut web

Coneixement i ús del valencià 1992

(Preguntes de la 1 a la 10 del qüestionari general)

 

Dades de coneixement del valencià 1992
    Total Zona Valencianoparlant Zona Castellanoparlant
ENTÉN Gens/ Un poc 16,8 9,5 62,3
Bastant bé/ Perfectament 83,2 90,5 37,7
SAP PARLAR Gens/ Un poc 39,0 32,5 93,6
Bastant bé/ Perfectament 61,1 67,5 6,4
SAP LLEGIR Gens/ Un poc 56,4 52,2 87,3
Bastant bé/ Perfectament 43,6 47,8 12,7
SAP ESCRIURE Gens/ Un poc 84,2 82,8 96,1
Bastant bé/ Perfectament 15,8 17,2 3,9

 

Dades d'ús del valencià 1992
Base: VALENCIANOPARLANT %
LLENGUA EN QUÈ PARLA ... A CASA Sempre en valencià 44,1
Generalment en valencià 4,8
Més en valencià que en castellà 1,6
Indistintament 4,6
Més en castellà que en valencià 1,9
Generalment en castellà 3,4
Sempre en castellà 39,6
N.s/n.c 0,0
... AMB ELS AMICS Sempre en valencià 23,5
Generalment en valencià 15,1
Més en valencià que en castellà 6,5
Indistintament 14,6
Més en castellà que en valencià 4,5
Generalment en castellà 5,7
Sempre en castellà 30,1
N.s/n.c 0,0
... AL CARRER Sempre en valencià 10,2
Generalment en valencià 12,9
Més en valencià que en castellà 6,4
Indistintament 17,5
Més en castellà que en valencià 5,2
Generalment en castellà 9,0
Sempre en castellà 38,9
N.s/n.c 0,0
... EN BOTIGUES TRADICIONALS Sempre en valencià 24,7
Generalment en valencià 15,5
Més en valencià que en castellà 5,8
Indistintament 10,9
Més en castellà que en valencià 3,4
Generalment en castellà 6,4
Sempre en castellà 33,4
N.s/n.c 0,0
... GRANS SUPERFÍCIES Sempre en valencià 10,1
Generalment en valencià 12,1
Més en valencià que en castellà 6,0
Indistintament 14,6
Més en castellà que en valencià 3,6
Generalment en castellà 7,9
Sempre en castellà 45,8
N.s/n.c 0,0
LLIG Rètols/senyalitzacions 94,4
Anuncis publicitaris/ propaganda 91,5
Textos festius 81,8
Comunicacions 60,9
Revistes 46,7
Llibres 36,1
Cap cosa 5,3
N.s/n.c 0,0
... ESCRIU 23,2
No 76,8
N.s/N.c 0,0
Base: ESCRIU 19,8
QUAN? Estudis 53,6
Treball 16,4
Notes personals 18,8
Cartes 9,5
Per gust 0,0
Sempre 5,8
Altres 6,7
N.s/n.c 0,1
EL VALENCIÀ S'USA ACTUALMENT Gens 0,2
Poc 22,4
Normal 26,8
Bastant 41,8
Molt 6,7
N.s/n.c 2,1
EL VALENCIÀ A NIVELL SOCIAL S'USA ... Més 57,4
Igual 28,8
Menys 9,6
N.s/n.c 4,2
CREU QUE HAURIA D'USAR-SE ... Més 65,7
Igual 23,6
Menys 3,4
N.s/n.c 7,3

 

Fitxa tècnica de coneixement i ús del valencià 1992

 

UNIVERS: Col·lectiu d'individus majors de 15 anys i residents a la Comunitat Valenciana, segons els Padrons Municipals d'Habitants del 1986.

GRANDÀRIA DE LA MOSTRA: 6.675 entrevistes.

MARGE D'ERROR ESTADÍSTIC: ± 1,2% (per a la mostra total ponderada) i ± 3% (per a cada una de les mostres).

INTERVAL DE CONFIANÇA: ± 95,5%

DISTRIBUCIÓ DE LES MOSTRES: Es consideren 6 zones (5 valencianoparlants i 1 castellanoparlant), per a cada una de les quals es va dissenyar una mostra independent.

La distribució de les entrevistes és la següent:

Regió Entrevistes
Regió d'Alacant 1.113 entrevistes
Regió d'Alcoi-Gandia 1.111 entrevistes.
Regió de València 1.111 entrevistes
Àrea Metropolitana de València 1.114 entrevistes
Regió de Castelló 1.112 entrevistes
Comarques castellanoparlants 1.114 entrevistes

UNITAT ÚLTIMA DE MOSTREIG: La unitat última de mostreig s'ha seleccionat mitjançant un sistema de ruta aleatòria (Random Route), complementat amb un sistema de quotes que ha reflectit la distribució per sexes i edats del Padró de cada municipi.

REALITZACIÓ DEL TREBALL: Novembre de 1992.

DIRECCIÓ DEL PROJECTE: Rafael L. NINYOLES, Sociòleg. Cap del servici d'Investigació i Estudis Sociolingüístics. Direcció General de Política Lingüística.

TREBALL DE CAMP: DUP TRES, S.L.

PROCÉS DE DADES: TESI, S.A.