Visualització de contingut web

EL VALENCIÀ EN EL PERSONAL DE L'ADMINISTRACIÓ AUTONÒMICA

1. DADES DE CONEIXEMENT DEL VALENCIÀ

  Entén el valencià Sap parlar en valencià Sap llegir en valencià Sap escriure en valencià
Gens 0,3 % 9,4 % 5,0 % 17,6 %
Un poc 9,2 % 34,9 % 19,3 % 41,9 %
Prou bé 90,5 % 55,7 % 75,7 % 40,5 %

  On ha aprés...
  A parlar A llegir A escriure
A sa casa, amb la familia 51,1 % 10,8 % 7,3 %
Amb els amics, al barri 11,7 % 2,0 % 0,7 %
Autoaprenentatge 7,9 % 24,0 % 12,8 %
Mitjans telemàtics 0,2 % 0,6 % 0,2 %
Cursos de valencià 28,9 % 62,6 % 79,0 %
Altres 0,2 % 0,0 % 0,0 %

Assitix o ha assitit a cursos de valencià?
Si 92,5 %
No 7,4 %
Quins ?
Sistema educatiu reglat 18,6 %
Cursos funcionaris 85,6 %
Cursos en la Universitat 10,7 %
Cursos d'Ajuntaments 1,3 %
Cursos de sindicats 0,4 %
Cursos d'associacions de pares/mares 0,1 %
Cursos de centres de formació 1,7 %
Altres cursos 2,2 %
NS/NC 0,0 %

Ha obtingut algun certificat de coneixements de valencià?
Si 89,5 %
No 10,5 %
NS/NC 0,0 %
Quins?
CERTIFICATS DE LA JQCV 98,5 %
Oral 25,8 %
Elemental 40,8 %
Mitjà 38,4 %
Superior 13,4 %
Llenguatge Administratiu 2,8 %
Correcció de textos 0,5 %
Llenguatge als Mitjans de comunicació 0,2 %
CERTIFICATS DE L'ESCOLA SUPERIOR D'IDIOMES 1,5 %
Cicle Elemental de Valencià 0,6 %
Aptitud de valencià 0,8 %
Altres certificats 1,6 %
NS/NC 0,1 %

Considera els cursos aplicables per al seu treball
Gens 11,6 %
Un poc 28,0 %
Prou 57,2 %
NS/NC 3,2 %
Pensa assitir en el futur a cursos de valencià per a funcionaris
Si, segur 54,1 %
Potser 21,0 %
No crec 11,4 %
No, segur 12,7 %
NS/NC 0,8 %
Hi ha altres sistemes d'aprenentatge que pensa utilitzar en el futur
Si, segur 30,9 %
Potser 30,8 %
No crec 18,4 %
No, segur 17,3 %
NS/NC 2,6 %
Quant a l'horari d'estos cursos, vosté creu que hauries de realitzar-se
En horari de treball 80,7 %
Fora d'horari 5,4 %
Li té igual 12,4 %
NS/NC 1,5 %

2. VALORACIONS RESPECTE A L'ÚS DEL VALENCIÀ

 
Creu que conéixer el valencià és útil, actualment, per a una millor formació dins les tasques de l'Administració
Si, per a una millora del servici 65,9 %
Si, per a la promoció dins l'Administració 25,0 %
No, per a res 7,1 %
NS /NC 1,9 %
En la seua opinió,el valencià serà en el futur més, igual o menys necessari per a les tasques de l'Administració del que és ara.
Més necessari 50,0 %
Igual de necessari 36,0 %
Menys necessari 7,6 %
NS/NC 1,9 %

En general, actualment el valencià es parla a l'Administració Autonòmica
Gens 11,2 %
Un poc 68,5 %
Prou 19,7 %
NS/NC 0,6 %

En general, actualment el valencià s'usa en documents públics
Gens 24,0 %
Un poc 53,1 %
Prou 22,1 %
NS/NC 0,8 %
En general, actualment el valencià s'usa en el conjunt de la societat
Gens 8,0 %
Un poc 68,8 %
Prou 21,4 %
NS/NC 1,8 %

Creu que el valencià s'usa actualment en la societat en general
Més que abans 62,5 %
Igual que abans 23,1 %
Menys que abans 11,0 %
NS/NC 3,4 %
I en l'àmbit de l'Administració
Més que abans 63,7 %
Igual que abans 24,1 %
Menys que abans 8,8 %
NS/NC 3,4 %

Coneix les disposicions de la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià referents a la normalització lingüística de la Administració Autonòmica
Si 40,4 %
No 59,4 %
NS/NC 0,2 %
Podria resumir els aspectes esencials d'esta llei
Foment de l'ús del valencià a les administracions públiques 21,7 %
Obligació de coneixer i parlar en valencià 16,7 %
Obligació d'atendre al públic en valencià 19,3 %
Dret de parlar i ser atés en valencià 13,8 %
Equiparació amb el castellà/cooficialitat 11,5 %
Bilingüísme als documents escrits 10,0 %
Foment del valencià a l'àmbit de l'ensenyament 8,6 %
Normalització lingüística 5,0 %
Delimitació d'àmbits territorials 4,3 %
Altres 1,9 %
NS/NC 30,5 %

En la seua opinió, el valencià s'usarà en el futur, en la societat en general...
Més que ara 53,1 %
Igual que ara 29,8 %
Menys que ara 10,1 %
NS/NC 6,9 %
I en l'àmbit de l'administració
Més que ara 57,7 %
Igual que ara 28,1 %
Menys que ara 7,1 %
NS/NC 7,0 %

En relació amb el seu lloc concret de treball, creu que el valencià és...
Molt important 17,2 %
Prou important 22,5 %
Mitjanament important 27,8 %
Poc important 24,0 %
Gens important 83 %
NS/NC 0,2 %

Quins són, per ordre de preferència els factors que li semblen més importants per a estendre el valencià a l'Administració
Aprenentatge gratuït en hores de treball 35,7 %
Incentius econòmics 8,6 %
Possibilitats de promoció professional 28,0 %
Major conscienciació del personal 22,6 %
Major coneixement de la normativa legal 1,4 %
Aprenentatge gratuït fora d'hores de treball 1,1 %
Voluntat política 0,9 %
Altres 1,0 %
NS/NC 0,9 %

1. DADES DE L'ÚS DEL VALENCIÀ
Vosté, individualment, i pel que fa al seu treball, usa el valencià
Més que abans 37,5 %
Igual que abans 53,9 %
Menys que abans 6,9 %
NS/NC 1,6 %

En la seua activitat laboral normal, en quina llengua parla amb els seus companys
Sempre en valencià 6,7 %
Més en valencià que en castellà 14,5 %
Indistintament 16,4 %
Més en castellà que en valencià 23,3 %
Sempre en castellà 39,2 %
NS/NC 0,0 %
I amb el públic
Sempre en valencià 3,8 %
Més en valencià que en castellà 8,9 %
Indistintament 34,2 %
Més en castellà que en valencià 20,9 %
Sempre en castellà 28,7 %
NS/NC 3,6 %

Quina va ser la seua llengua familiar
Valencià 36,9 %
Castellà 65,9 %
Altres 0,5 %

Creu que els funcionaris hauries de conéixer, en el futur, el valencià
Si 92,0 %
No 4,3 %
NS/NC 3,7 %

Per qué si?
És llengua oficial 18,7 %
És la nostra llengua 14,3 %
És la llengua de la comunitat 7,5 %
Comunitat bilingüe 5,5 %
Per a millorar el servei públic 16,3 %
Per atendre el públic en valencià 16,5 %
Vivim a la comunitat valenciana 9,8 %
Treballem a la Generalitat Valenciana 7,0 %
Per fomentar, promoure, defensar la llengua 9,2 %
Per obligació legal 8,0 %
Patrimoni cultural 4,1 %
Majoria valencianoparlant 2,7 %
És necessari 3,1 %
Altres 1,9 %
NS/NC 1,3 %
Per qué no?
No és necessari 31,1 %
No s'usa 22,2 %
El castellà es comú a tots 26,7 %
Altres 20,0 %
NS/NC 4,4 %

En la seua opinió, el valencià hauria d'usar-se en el futur més, igual o menys del que s'usa actualment en l'Administració Autonòmica en general
Més 73,0 %
Igual 22,5 %
Menys 2,6 %
NS/NC 1,9 %
En la seua opinió, el valencià hauria d'usar-se en el futur més, igual o menys del que s'usa actualment en el treball normal, amb companys, superiors...
Més 59,2 %
Igual 35,6 %
Menys 2,6 %
NS/NC 2,6 %
En la seua opinió, el valencià hauria d'usar-se en el futur més, igual o menys del que s'usa actualment en els documents
Més 67,1 %
Igual 28,2 %
Menys 3,3 %
NS/NC 1,4 %
En la seua opinió, el valencià hauria d'usar-se en el futur més, igual o menys del que s'usa actualment amb el públic
Més 64,5 %
Igual 31,1 %
Menys 2,6 %
NS/NC 1,8 %
En la seua opinió, el valencià hauria d'usar-se en el futur més, igual o menys del que s'usa actualment en la societat en general
Més 67,1 %
Igual 27,5 %
Menys 3,0 %
NS/NC 2,4 %

FITXA TÈCNICA

 

UNIVERS: Col·lectiu format pel personal de l'Administració autonòmica.
GRANDÀRIA DE LA MOSTRA: 1.030 entrevistes.
MARGE D'ERROR: ±3% amb un interval de confiança del ±95%.
ESTRATIFICACIÓ DE LA MOSTRA: Òrgans de l'Administració autonòmica Valenciana.
TIPUS D'ENTREVISTA: Personal
REALITZACIÓ DEL TREBALL DE CAMP: Novembre-Desembre 2004
TREBALL DE CAMP: DUP TRES, S.L
PROCESSAMENT DE DADES: TESI
DIRECCIÓ DEL PROJECTE: Rafael L. Ninyoles. Sociòleg. Cap del servici d'Investigació i Estudis Sociolingüístics. Àrea de Política Lingüística.