Visualització de contingut web

Enquesta sociològica a la ciutat d'Alacant 1994

(Preguntes de la 55 a la 59 del qüestionari general)

 

1. DADES DE CONEIXEMENT DEL VALENCIÀ

 
    Total %
    653 100
ENTÉN Gens/ Un poc 149 22,82
Bastant bé/ Perfectament 504 77,19
SAP PARLAR Gens/ Un poc 382 58,50
Bastant bé/ Perfectament 271 41,50
SAP LLEGIR Gens/ Un poc 396 60,64
Bastant bé/ Perfectament 257 39,35
SAP ESCRIURE Gens/ Un poc 557 85,30
Bastant bé/ Perfectament 96 14,70

 

2. DADES D'ÙS DEL VALENCIÀ

 
    Total %
    653 100
LLENGUA EN QUÈ PARLA ... A CASA Sempre en valencià 69 10,57
Generalment en valencià 28 4,29
Més en valencià que en castellà 17 2,60
Indistintament 10 1,53
Més en castellà que en valencià 31 4,75
Generalment en castellà 39 5,97
Sempre en castellà 459 70,29
N.s/n.c 0 0,00
... AMB ELS AMICS Sempre en valencià 25 3,83
Generalment en valencià 31 4,75
Més en valencià que en castellà 22 3,37
Indistintament 36 5,51
Més en castellà que en valencià 59 9,04
Generalment en castellà 68 10,41
Sempre en castellà 412 63,09
N.s/n.c 0 0,00
...EN EL TREBALL/ AMB ELS COMPANYS Sempre en valencià 17 2,60
Generalment en valencià 17 2,60
Més en valencià que en castellà 20 3,06
Indistintament 29 4,44
Més en castellà que en valencià 49 7,50
Generalment en castellà 57 8,73
Sempre en castellà 394 60,34
N.s/n.c 70 10,72
...EN EL TREBALL/ RELACIONS EXTERNES Sempre en valencià 15 2,30
Generalment en valencià 14 2,14
Més en valencià que en castellà 14 2,14
Indistintament 29 4,44
Més en castellà que en valencià 53 8,12
Generalment en castellà 51 7,81
Sempre en castellà 404 61,87
N.s/n.c 73 11,18
... AL CARRER/ AMB GENT QUE NO CONEIX Sempre en valencià 8 1,23
Generalment en valencià 9 1,38
Més en valencià que en castellà 10 1,53
Indistintament 33 5,05
Més en castellà que en valencià 52 7,96
Generalment en castellà 58 8,88
Sempre en castellà 483 73,97
N.s/n.c 0 0,00
... EN BOTIGUES TRADICIONALS Sempre en valencià 34 5,21
Generalment en valencià 22 3,37
Més en valencià que en castellà 18 2,76
Indistintament 27 4,13
Més en castellà que en valencià 47 7,20
Generalment en castellà 61 9,34
Sempre en castellà 444 67,99
N.s/n.c 0 0,00
... GRANS SUPERFÍCIES Sempre en valencià 8 1,23
Generalment en valencià 11 1,68
Més en valencià que en castellà 11 1,68
Indistintament 41 6,28
Més en castellà que en valencià 35 5,36
Generalment en castellà 56 8,58
Sempre en castellà 491 75,19
N.s/n.c 0 0,00
LLIG Rètols/senyalitzacions 603 92,34
Anuncis publicitaris/ propaganda 554 84,84
Textos festius 445 68,15
Comunicacions 290 44,41
Revistes 236 36,14
Llibres 176 26,95
Cap cosa 50 7,66
N.s/n.c 0 0,00
ESCRIU 102 15,62
No 551 84,38
N.s/N.c 0 0,00
Base: ESCRIU 102 100,00
QUAN? Estudis 67 65,69
Treball 7 6,86
Notes personals 7 6,86
Cartes 3 2,94
Per gust 12 11,76
Sempre 3 2,94
Altres 3 2,94
N.s/n.c 3 2,94
EL VALENCIÀ S'USA ACTUALMENT Gens 8 1,23
Poc 122 18,68
Normal 99 15,16
Bastant 336 51,45
Molt 57 8,73
N.s/n.c 31 4,75
EL VALENCIÀ A NIVELL SOCIAL S'USA ... Més 243 37,21
Igual 220 33,69
Menys 120 18,38
N.s/n.c 70 10,72
CREU QUE HAURIA D'USAR-SE ... Més 247 37,83
Igual 220 33,69
Menys 83 12,71
N.s/n.c 103 15,77

 

Fitxa tècnica de l'estudi sociològic a la ciutat d'Alacant 1994

 

UNIVERS: Col·lectiu d'individus majors de 15 anys i residents al municipi d'Alacant segons el Padró Municipal d'Habitants del 1991.

GRANDÀRIA DE LA MOSTRA: 653 entrevistes.

MARGE D'ERROR ESTADÍSTIC: ± 3,9%

INTERVAL DE CONFIANÇA: ± 95,5%

ESTRATIFICACIÓ DE LA MOSTRA: Els criteris d'estratificació de la mostra són tres: districte municipal, sexe i edat. La distribució de les entrevistes per districtes és proporcional a la població d'aquests, respectant, en tot cas, les quotes de sexe i edat corresponents.

SELECCIÓ DE LA UNITAT ÚLTIMA DE MOSTREIG: La selecció dels individus a entrevistar es va realitzar mitjançant el mètode de ruta aleatòria, complementat amb un sistema de quotes de sexe i edat ajustat al Padró Municipal.

REALITZACIÓ DEL TREBALL DE CAMP: 1994.

DIRECCIÓ DEL PROJECTE: Rafael L. NINYOLES, Sociòleg. Cap del Servici d'Investigació i Estudis Sociolingüístics. Direcció General de Política Lingüística.

TREBALL DE CAMP: DUP TRES, S.L.

PROCÉS DE DADES: TESI, S.A.