Visualització de contingut web

Enquesta sociològica a la ciutat de Castelló 1995

 (Preguntes de la 55 a la 60 del qüestionari general)

Dades de coneixement del valencià

 
    Total %
    825 100
ENTÉN Gens/ Un poc 55 6,66
Bastant bé/ Perfectament 770 93,33
SAP PARLAR Gens/ Un poc 240 29,09
Bastant bé/ Perfectament 585 70,91
SAP LLEGIR Gens/ Un poc 363 44,00
Bastant bé/ Perfectament 462 56,00
SAP ESCRIURE Gens/ Un poc 620 75,16
Bastant bé/ Perfectament 205 24,85

 

Dades d'ús del valencià

 
    Total %
    825 100
LLENGUA EN QUÈ PARLA ... A CASA Sempre en valencià 362 36,61
Generalment en valencià 36 4,36
Més en valencià que en castellà 23 2,79
Indistintament 49 5,94
Més en castellà que en valencià 11 1,93
Generalment en castellà 31 3,76
Sempre en castellà 373 45,21
Ns/Nc 0 0
... AMB ELS AMICS Sempre en valencià 127 15,39
Generalment en valencià 109 13,21
Més en valencià que en castellà 83 10,06
Indistintament 83 10,06
Més en castellà que en valencià 51 6,18
Generalment en castellà 46 5,58
Sempre en castellà 326 39,52
Ns/Nc 0 0
...EN EL TREBALL/ AMB ELS COMPANYS Sempre en valencià 86 10,42
Generalment en valencià 75 9,09
Més en valencià que en castellà 51 6,18
Indistintament 77 9,33
Més en castellà que en valencià 43 5,21
Generalment en castellà 44 5,33
Sempre en castellà 317 38,42
Ns/Nc 132 16
...EN EL TREBALL/ RELACIONS EXTERNES Sempre en valencià 73 8,85
Generalment en valencià 63 7,64
Més en valencià que en castellà 50 6,06
Indistintament 80 9,70
Més en castellà que en valencià 56 6,79
Generalment en castellà 47 5,70
Sempre en castellà 324 39,27
Ns/Nc 132 16
... AL CARRER/ AMB GENT QUE NO CONEIX Sempre en valencià 91 11,03
Generalment en valencià 80 9,70
Més en valencià que en castellà 57 6,91
Indistintament 96 11,64
Més en castellà que en valencià 64 7,76
Generalment en castellà 62 7,52
Sempre en castellà 374 45,33
Ns/Nc 1 0,12
... EN BOTIGUES TRADICIONALS Sempre en valencià 189 22,91
Generalment en valencià 92 11,15
Més en valencià que en castellà 63 7,64
Indistintament 73 8,85
Més en castellà que en valencià 34 4,12
Generalment en castellà 45 5,45
Sempre en castellà 329 39,88
Ns/Nc 0 0
... GRANS SUPERFÍCIES Sempre en valencià 97 11,76
Generalment en valencià 75 9,09
Més en valencià que en castellà 62 7,52
Indistintament 104 12,61
Més en castellà que en valencià 59 7,15
Generalment en castellà 52 6,30
Sempre en castellà 376 35,58
Ns/Nc 0 0
LLIG Rètols/senyalitzacions 790 95,76
Anuncis publicitaris/ propaganda 769 93,21
Textos festius 623 75,52
Revistes 510 61,82
Llibres 349 42,3
Cap cosa 33 4,00
Ns/Nc 0 0
Base: ESCRIU   182 22,06
QUAN? Estudis 85 46,70
Treball 16 8,79
Notes personals 35 19,23
Cartes 16 8,79
Per gust 18 9,89
Sempre 7 3,85
Altres 1 0,55
Ns/Nc 11 6,04
EL VALENCIÀ S'USA ACTUALMENT Gens 70 8,48
Poc 373 45,21
Normal 217 26,30
Bastant 143 17,33
Molt 1 0,12
Ns/Nc 21 2,55
EL VALENCIÀ A NIVELL SOCIAL S'USA ... Més 462 56,00
Igual 226 27,39
Menys 82 9,94
Ns/Nc 55 6,67
CREU QUE HAURIA D'USAR-SE Més 509 61,70
Igual 202 24,48
Menys 33 4,00
Ns/Nc 81 9,82

 

FITXA TÈCNICA

UNIVERS: Col·lectiu d'individus majors de 15 anys i residents als 9 districtes municipals de Castelló, segons l'última actualització del Padró Municipal d'Habitants.
GRANDÀRIA DE LA MOSTRA: 825 entrevistes.
MARGE D'ERROR ESTADÍSTIC: ± 3,4%
INTERVAL DE CONFIANÇA: 95,5%
DISTRIBUCIÓ I ESTRATIFICACIÓ DE LA MOSTRA: El sistema de mostreig utilitzat és el mètode d'estratificació polietàpica proporcional, considerant les següents variables: districte, sexe i edat. Les 825 entrevistes es distribuïxen entre els 9 districtes municipals de forma directament proporcional a les seues respectives poblacions. D'altra banda, la distribució dins de cada districte ha estat determinada per les quotes de sexe i estrats d'edat reflectits en el Padró d'Habitants.
REALITZACIÓ DEL TREBALL DE CAMP: 1995.
DIRECCIÓ DEL PROJECTE: Rafael L. NINYOLES, Sociòleg. Cap del servici d'Investigació i Estudis Sociolingüístics. Direcció General de Política Lingüística.
TREBALL DE CAMP: DUP TRES, S.L.
PROCÉS DE DADES: TESI, S.A.