Visualització de contingut web

Enquesta sociològica a la ciutat de València 1993

(Preguntes de la 46 a la 51 del qüestionari general)

 

1. DADES DE CONEIXEMENTS DEL VALENCIÀ
    Total %
    1.110 100,00
ENTÉN Gens/ Un poc 115 10,35
Bastant bé/ Perfectament 996 89,65
SAP PARLAR Gens/ Un poc 506 45,54
Bastant bé/ Perfectament 605 54,45
SAP LLEGIR Gens/ Un poc 576 51,84
Bastant bé/ Perfectament 535 48,15
SAP ESCRIURE Gens/ Un poc 911 82,00
Bastant bé/ Perfectament 200 18,00

 

2. DADES D'ÚS DEL VALENCIÀ
    Total %
    1.111 100,00
LLENGUA EN QUÈ PARLA ... A CASA Sempre en valencià 167 15,03
Generalment en valencià 60 5,40
Més en valencià que en castellà 23 2,07
Indistintament 68 6,12
Més en castellà que en valencià 39 3,51
Generalment en castellà 82 7,38
Sempre en castellà 672 60,49
N.s/n.c 0 0,00
... AMB ELS AMICS Sempre en valencià 56 5,04
Generalment en valencià 89 8,01
Més en valencià que en castellà 46 4,14
Indistintament 149 13,41
Més en castellà que en valencià 93 8,37
Generalment en castellà 134 12,06
Sempre en castellà 544 48,96
N.s/n.c 0 0,00
...EN EL TREBALL/ AMB ELS COMPANYS Sempre en valencià 45 4,05
Generalment en valencià 58 5,22
Més en valencià que en castellà 35 3,15
Indistintament 125 11,25
Més en castellà que en valencià 79 7,11
Generalment en castellà 118 10,62
Sempre en castellà 517 46,53
N.s/n.c 134 12,06
...EN EL TREBALL/ RELACIONS EXTERNES Sempre en valencià 46 4,14
Generalment en valencià 52 4,68
Més en valencià que en castellà 30 2,70
Indistintament 133 11,97
Més en castellà que en valencià 85 7,65
Generalment en castellà 108 9,72
Sempre en castellà 524 47,16
N.s/n.c 133 11,97
... AL CARRER/ AMB GENT QUE NO CONEIX Sempre en valencià 34 3,06
Generalment en valencià 44 3,96
Més en valencià que en castellà 26 2,34
Indistintament 134 12,06
Més en castellà que en valencià 89 8,01
Generalment en castellà 139 12,51
Sempre en castellà 645 58,06
N.s/n.c 0 0,00
... EN BOTIGUES TRADICIONALS Sempre en valencià 77 6,93
Generalment en valencià 83 7,47
Més en valencià que en castellà 48 4,32
Indistintament 114 10,26
Més en castellà que en valencià 83 7,47
Generalment en castellà 116 10,44
Sempre en castellà 590 53,11
N.s/n.c 0 0,00
... GRANS SUPERFÍCIES Sempre en valencià 42 3,78
Generalment en valencià 41 3,69
Més en valencià que en castellà 27 2,43
Indistintament 97 8,73
Més en castellà que en valencià 81 7,29
Generalment en castellà 131 11,79
Sempre en castellà 692 62,29
N.s/n.c 0 0,00
LLIG Rètols/senyalitzacions 1.055 94,96
Anuncis publicitaris/ propaganda 1.023 92,08
Textos festius 881 79,30
Comunicacions 716 64,45
Revistes 493 44,37
Llibres 376 33,84
Cap cosa 50 4,50
N.s/n.c 0 0,00
ESCRIU 212 19,08
No 898 80,83
N.s/N.c 1 0,09
Base: ESCRIU 212 100,00
QUAN? Estudis 95 44,81
Treball 32 15,09
Notes personals 28 13,21
Cartes 13 6,13
Per gust 17 8,02
Sempre 11 5,19
Altres 10 4,72
N.s/n.c 15 7,08
EL VALENCIÀ S'USA ACTUALMENT Gens 40 3,60
Poc 247 22,23
Normal 338 30,42
Bastant 451 40,59
Molt 18 1,62
N.s/n.c 17 1,53
EL VALENCIÀ A NIVELL SOCIAL S'USA ... Més 619 55,72
Igual 327 29,43
Menys 114 10,26
N.s/n.c 51 4,59
CREU QUE HAURIA D'USAR-SE ... Més 733 65,98
Igual 286 25,74
Menys 38 3,42
N.s/n.c 54 4,86

 

Fitxa tècnica de l'estudi sociològic a la ciutat de València 1993

 

UNIVERS: Col·lectiu d'individus majors de 15 anys i residents al municipi de València segons el Padró Municipal d'Habitants del 1991.

GRANDÀRIA DE LA MOSTRA: 1.111 entrevistes.

MARGE D'ERROR ESTADÍSTIC: ± 3%

INTERVAL DE CONFIANÇA: ± 95,5%

DISTRIBUCIÓ I ESTRATIFICACIÓ DE LA MOSTRA: La mostra es distribuïx entre els 19 districtes municipals de València de forma directament proporcional a la població major de 15 anys resident en cada un d'ells. La població de més de 15 anys de cada districte i el nombre d'entrevistes corresponents són els següents:

Districte Població Entrevistes
01- Ciutat Vella 23.350 43
02- L'Eixample 40.273 73
03- Extramurs 44.836 82
04- Campanar 24.409 44
05- La Saïdia 40.373 73
06- El Pla del Real 25.828 47
07- L'Olivereta 43.178 79
08- Patraix 39.905 73
09- Jesús 40.610 74
10- Quatre Carreres 55.115 100
11- Poblats Marítims 47.379 86
12- Camins al Grau 38.949 71
13- Algirós 32.153 58
14- Benimaclet 22.247 40
15- Rascanya 35.312 64
16- Benicalap 29.158 53
17- Pobles del Nord 4.907 9
18- Pobles de l'Oest 9.611 17
19- Pobles del Sud 14.122 25
Total València 611.715 1.111

Dins de cada districte, les entrevistes corresponents es distribuïxen proporcionalment a la població dels seus barris i a les quotes de sexe i estrats d'edat reflectides en el Padró Municipal d'Habitants de 1991.

SELECCIÓ DE LA UNITAT ÚLTIMA DE MOSTREIG: La selecció dels individus a entrevistar es va realitzar mitjançant el mètode de ruta aleatòria, complementat amb un sistema de quotes de sexe i edat ajustat al Padró Municipal.

REALITZACIÓ DEL TREBALL DE CAMP: 1993.

DIRECCIÓ DEL PROJECTE: Rafael L. NINYOLES, Sociòleg. Cap del servici d'Investigació i Estudis Sociolingüístics. Direcció General de Política Lingüística.

TREBALL DE CAMP: DUP TRES, S.L.

PROCÉS DE DADES: TESI, S.A.