Visualització de contingut web

Enquesta sociològica a la ciutat d'Elx 1994

 Preguntes de la 55 a la 59 del qüestionari general

 

Dades de coneixement del valencià

 
    Total %
    457 100
ENTÉN Gens/ Un poc 67 14,66
Bastant bé/ Perfectament 390 85,34
SAP PARLAR Gens/ Un poc 194 42,45
Bastant bé/ Perfectament 263 57,55
SAP LLEGIR Gens/ Un poc 255 55,80
Bastant bé/ Perfectament 201 43,9
SAP ESCRIURE Gens/ Un poc 373 81,62
Bastant bé/ Perfectament 82 17,94

 

Dades d'ús del valencià

 
    Total %
    457 100
LLENGUA EN QUÈ PARLA ... A CASA Sempre en valencià 121 26,48
Generalment en valencià 17 3,72
Més en valencià que en castellà 12 2,63
Indistintament 25 5,47
Més en castellà que en valencià 10 2,19
Generalment en castellà 23 5,03
Sempre en castellà 248 54,27
Ns/Nc 1 0,22
... AMB ELS AMICS Sempre en valencià 36 7,88
Generalment en valencià 41 8,97
Més en valencià que en castellà 28 6,13
Indistintament 69 15,10
Més en castellà que en valencià 31 6,78
Generalment en castellà 30 6,56
Sempre en castellà 222 48,58
Ns/Nc 0 0
...EN EL TREBALL / AMB ELS COMPANYS Sempre en valencià 28 6,13
Generalment en valencià 24 5,25
Més en valencià que en castellà 17 3,72
Indistintament 52 11,38
Més en castellà que en valencià 25 5,47
Generalment en castellà 29 6,35
Sempre en castellà 231 50,55
Ns/Nc 51 11,16
...EN EL TREBALL / RELACIONS EXTERNES Sempre en valencià 25 5,47
Generalment en valencià 21 4,60
Més en valencià que en castellà 14 3,06
Indistintament 52 11,38
Més en castellà que en valencià 22 4,81
Generalment en castellà 32 7,0
Sempre en castellà 239 52,30
Ns/Nc 52 11,38
... AL CARRER/AMB GENT QUE NO CONEIX Sempre en valencià 18 3,94
Generalment en valencià 26 5,69
Més en valencià que en castellà 19 4,16
Indistintament 51 11,16
Més en castellà que en valencià 33 7,22
Generalment en castellà 47 10,28
Sempre en castellà 263 57,55
Ns/Nc 0 0,0
... EN BOTIGUES TRADICIONALS Sempre en valencià 64 14,00
Generalment en valencià 34 7,44
Més en valencià que en castellà 30 6,56
Indistintament 46 10,07
Més en castellà que en valencià 17 3,72
Generalment en castellà 33 7,22
Sempre en castellà 233 50,98
Ns/Nc 0 0,0
... GRANS SUPERFICIES Sempre en valencià 22 4,81
Generalment en valencià 28 6,13
Més en valencià que en castellà 18 3,94
Indistintament 49 10,72
Més en castellà que en valencià 26 5,69
Generalment en castellà 41 8,97
Sempre en castellà 273 59,74
Ns/Nc 0 0,0
LLIG Rètols/senyalitzacions 432 94,53
Anuncis publicitaris/ propaganda 425 93,00
Textos festius 378 82,71
Comunicacions 255 55,80
Revistes 197 43,11
Llibres 145 31,73
Cap cosa 24 5,25
Ns/Nc 0 0
ESCRIU Si 87 19,04
No 370 80,96
Ns/Nc 0 0
Base: ESCRIU   87 100
QUAN? Estudis 56 64,37
Treball 8 9,20
Notes personals 5 5,75
Cartes 5 5,75
Per gust 8 9,20
Sempre 0 0,0
Altres 3 3,45
Ns/Nc 3 3,45
EL VALENCIÀ S'USA ACTUALMENT Gens 10 2,19
Poc 175 38,29
Normal 136 29,76
Bastant 121 26,48
Molt 4 0,88
Ns/Nc 11 2,41
EL VALENCIÀ A NIVELL SOCIAL S'USA ... Més 216 47,26
Igual 144 31,51
Menys 70 15,32
Ns/Nc 27 5,91
CREU QUE HAURIA D'USAR-SE Més 238 52,08
Igual 145 31,73
Menys 31 6,78
Ns/Nc 43 9,41

 

FITXA TÈCNICA

UNIVERS: Col·lectiu d'individus majors de 15 anys i residents al municipi d'Elx segons el Padró Municipal d'Habitants del 1991.
GRANDÀRIA DE LA MOSTRA: 457 entrevistes.
MARGE D'ERROR ESTADÍSTIC: ± 4,7%
INTERVAL DE CONFIANÇA: 95,5%
ESTRATIFICACIÓ DE LA MOSTRA: Els criteris d'estratificació de la mostra són tres: districte municipal, sexe i edat. La distribució de les entrevistes per districtes és proporcional a la seua població, i respecta, en tot cas, les quotes de sexe i edat corresponents.
SELECCIÓ DE LA UNITAT ÚLTIMA DE MOSTREIG:La selecció dels individus a entrevistar es va realitzar mitjançant el mètode de ruta aleatòria, complementat amb un sistema de quotes de sexe i edat ajustat al Padró Municipal.
REALITZACIÓ DEL TREBALL DE CAMP: 1994.
DIRECCIÓ DEL PROJECTE: Rafael L. NINYOLES, Sociòleg. Cap del servici d'Investigació i Estudis Sociolingüístics. Direcció General de Política Lingüística.
TREBALL DE CAMP: DUP TRES, S.L.
PROCÉS DE DADES: TESI, S.A.