Visualització de contingut web

Enquesta sociològica a la ciutat de València 2006


Dades de coneixement del valencià

 
    %
Base: 1111   100
ENTÉN VOSTÉ EL VALENCIÀ? Gens 3,8
Un poc 15,9
Bastant bé 37,9
Perfectament 42
SAP PARLAR EN VALENCIÀ Gens 15,4
Un poc 28,3
Bastant bé 30,6
Perfectament 25,7
SAP LLEGIR EN VALENCIÀ? Gens 16,3
Un poc 26
Bastant bé 36,3
Perfectament 21,2
SAP ESCRIURE EN VALENCIÀ? Un poc 34,1
Un poc 25,6
Bastant bé 25,3
Perfectament 15

 

Dades d'ús del valencià

 
    %
    100
LLENGUA QUE PARLA ...A CASA Sempre en valencià 11,0
Generalment en valencià 4,4
Més en valencià que en castellà 1,7
Indistintament 10,4
Més en castellà que en valencià 3,1
Generalment en castellà 10,4
Sempre en castellà 59,0
...AMB ELS AMICS Sempre en valencià 4,6
Generalment en valencià 6,7
Més en valencià que en castellà 2,7
Indistintament 18,1
Més en castellà que en valencià 2,9
Generalment en castellà 12,5
Sempre en castellà 52,2
...EN EL TREBALL/AMB ELS COMPANYS Sempre en valencià 3,6
Generalment en valencià 3,9
Més en valencià que en castellà 2,2
Indistintament 18,4
Més en castellà que en valencià 3,2
Generalment en castellà 11,9
Sempre en castellà 49,0
Ns/Nc 7,9
...EN EL TREBALL/RELACIONS EXTERNES Sempre en valencià 2,3
Generalment en valencià 2,9
Més en valencià que en castellà 2,3
Indistintament 20,3
Més en castellà que en valencià 3,9
Generalment en castellà 12,6
Sempre en castellà 47,6
Ns/Nc 8,1
...AL CARRER/AMB GENT QUE NO CONEIX Sempre en valencià 2,5
Generalment en valencià 3,1
Més en valencià que en castellà 2,0
Indistintament 21,2
Més en castellà que en valencià 3,1
Generalment en castellà 13,7
Sempre en castellà 54,1
...A LES BOTIGUES TRADICIONALS Sempre en valencià 2,4
Generalment en valencià 2,6
Més en valencià que en castellà 2,1
Indistintament 21,2
Més en castellà que en valencià 2,9
Generalment en castellà 13,0
Sempre en castellà 55,5
...A LES GRANS SUPERFICIES Sempre en valencià 2,4
Generalment en valencià 2,5
Més en valencià que en castellà 2,1
Indistintament 19,3
Més en castellà que en valencià 2,4
Generalment en castellà 12,6
Sempre en castellà 58,4

    %
    100
VOSTÉ LLIG EN VALENCIÀ...? Rètols/senyalitzacions 75,2
Anuncis publicitaris/ propaganda 75,3
Textos festius 64,2
Publicacions d'organismes oficials 55,3
Revistes 45,3
Llibres 40
Cap cosa 22,1

ESCRIU Si 22,1
No 77,9
    %
Base Escriu: 245   100
QUAN ESCRIUEN EN VALENCIÀ? Estudis (Propis/de fills) 44,9
Treball 15,1
Notes personals 12,2
Cartes 1,6
Per gust 1,6
Sempre,normalment 11,8
E-mail 3,3
Documents impresos 5,3
Missatge de mòbil 5,7
Altres 4,1
Ns/Nc 5,7

    %
    100
EL VALENCIÀ S'USA ACTUALMENT A VALÉNCIA Molt 2,2
Bastant 20,3
Normal 42,2
Poc 32,0
Gens 2,8
Ns/Nc 0,5
EL VALENCIÀ A NIVELL SOCIAL S'USA Més 38,4
Igual 45,2
Menys 14,6
Ns/Nc 1,8
CREU QUE HAURIA D'USAR-SE... Més 52,0
Igual 41,3
Menys 5,0
Ns/Nc 1,1

CONSIDEREN NORMAL L'ÚS EL VALENCIÀ QUE ES FA ARA I IGUAL RESPECTE A FA UNS ANYS I DE CARA AL FUTUR Normal(actualment) 42,2
Igual que fa uns anys 45,2
Igual en el futur 41,3

FITXA TÈCNICA

UNIVERS: Col·lectiu format pels individus de 15 i més anys residents al municipi de València, segons les dades del Padró Municipal d'Habitants del 2005, última actualització publicada en l'Anuari Estadístic de la Ciutat de València (Ajuntament de València).
GRANDÀRIA DE LA MOSTRA: 1.111 entrevistes.
MARGE D'ERROR ESTADÍSTIC: La grandària de la mostra ens permet treballar amb un marge d'error estadístic del ± 3%
INTERVAL DE CONFIANÇA: 95,5%
REALITZACIÓ DEL TREBALL DE CAMP: desembre del 2006.
DIRECCIÓ DEL PROJECTE: Rafael L. NINYOLES, Sociòleg. Cap del servici d'Investigació i Estudis Sociolingüístics (SIES). Secretaria Autonòmica d'Educació. Conselleria d'Educació. Generalitat.
TREBALL DE CAMP: DUP TRES, S.L.