Organismes

Portals

Visualització de contingut web

FCT EUROPA

 

CURS ACADÈMIC 2017/2018

CONVOCATÒRIA

  • Entrevistes personals:

La Comissió de Selecció, durà a terme les entrevistes personals als candidats o a les candidates a fi de valorar el seu perfil acadèmic i personal, el domini de la llengua del país de destinació triat, així com la seua adequació a les característiques del perfil professional del lloc a ocupar en la realització del Programa FCT a Europa 2018.

L'entrevista, obligatòria,  tindrà la qualificació d'Apte o no Apte,i caràcter eliminatori.

Les entrevistes es duran a terme en:

 

CONSELLERIA D' EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT

D.G. Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial

Edifici Mesquita

Av. Campanar, 32.

46015 VALENCIA

 

 

 

IMPORTANT!: Les renuncies o reclamacions cal que es facen mitjançant el/la coordinador/a d'FCT de cada centre, al qual vos dirigireu per a qualsevol gestió

 

 

IMPORTANT!  Els/les alumnes que apareixen com SUPLENT significa que no tenen una adjudicació de vacant en aquest moment i cal que comencen les seues FCT a la Comunitat Valenciana/Territori espanyol. En el cas de què es produïra una renúncia, tal com s'indica en la nota segona del llistat, s'adjudicarà la vacant lliure al/a la següent alumne/a suplent atenent al criteri de nota final i mateix perfil professional que la persona que ha renunciat.