Organismes

Portals

Visualització de contingut web

Accés a la Universitat des de Cicles Formatius de grau superior. Preguntes més freqüents.

L'alumnat de Formació Professional que vullga accedir a la Universitat té l'obligació de presentar-se a la PAU?

No, l'alumnat de FP té accés directe a la Universitat. Només ha de presentar-se quan desitge millorar la seua nota d'admissió a titulacions universitàries amb la nota de tall més alta que la seua.


Com es calcula la nota mitjana del cicle formatiu NMC?

És la mitjana aritmètica de tots els mòduls superats del cicle formatiu, inclòs el mòdul de Projecte en els cicles LOE, a excepció del mòdul de Formació en centres de Treball (FCT) que ha d'estar qualificat com Apte. S'expressa amb tres xifres decimals.


És necessari tindre aprovat el cicle per a presentar-se a la part específica de la PAU?

No, és necessari tindre tots els mòduls del cicle formatiu superats, a excepció del mòdul de FCT i Projecte.


És necessari tindre la nota mitjana del cicle NMC per a presentar-se a la part específica de la PAU?

No. Es pot presentar i aprovar la fase específica sense haver aprovat els mòduls de FCT i Projecte, però no podrà sol·licitar l'admissió a la Universitat fins que no tinga aprovat el cicle formatiu i calculada la nota mitjana del cicle.


Si aprove la Fase específica i no aprove el cicle formatiu He de tornar a presentar-me a la PAU en la següent convocatòria?

No, la qualificació de la fase específica té una validesa de dos anys. Passat eixe temps has de presentar-te de nou a la mateixa si no has obtingut plaça fins al moment.


Com es calcula la nota d'accés a la Universitat per a l'alumnat de FP?

Si es presenten a la Pau es calcula amb la fórmula següent: NA= NMC+ a x M1+ b x M2. NA és la nota d'accés a la titulació, NMC és la nota mitjana del cicle, a i b són les ponderacions. M1 M2 són les dos millors qualificacions, amb dos xifres decimals, de les dos assignatures de la fase específica.