Organismes

Portals

Visualització de contingut web

Proves per a l'obtenció dels títols de Tècnic i de Tècnic Superior

 • ORDE de 29 de gener de 2008, per la qual es regulen les proves per a l'obtenció dels títols de Tècnic i de Tècnic Superior.

 

 • RESOLUCIÓ de 29 de juny de 2020, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s'estableix el calendari de realització de les proves per a l'obtenció dels títols de tècnic o tècnica i de tècnic o tècnica superiors de Formació Professional.(DOGV núm. 8850 de 06.07.2020)

 • RESOLUCIÓ de 15 d'octubre de 2019, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen proves per a l'obtenció dels títols de tècnic i de tècnic superior de Formació Professional. (DOGV núm. 8662 de 23.10.2019)

  • Correcció d'errades de la Resolució de 15 d'octubre de 2019, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen proves per a l'obtenció dels títols de tècnic o tècnica i de tècnic o tècnica superiors de Formació Professional.(DOGV núm. 8677 de 14.11.2019)

 

Visualització de contingut web

Calendari Proves per a l'obtenció dels títols de Tècnic/a i Tècnic/a superior, any 2019

 • Dades INSCRIPCIÓ: del 4 de novembre al 15 de novembre de 2019, els dos inclosos.

 • Publicació llistes provisionals de persones admeses i excloses: 29 de novembre de 2019.

 • Reclamació llistes provisionals de persones admeses i excloses: del 29 de novembre de 2019 al 13 de gener de 2020.

 • Publicació llistes definitives de persones admeses i excloses: 17 de gener de 2020.

 • Sol•licitud d'anul•lació de matrícula: del 28 de novembre de 2019 al 16 de gener de 2020.

 • Comunicació dels centres examinadors a la Inspecció Territorial d'Educació de la Direcció Territorial del número de persones admeses i proposta de les Comissions Avaluadores: Fins al 23 de gener de 2020

 • Comunicació a la Inspecció Territorial d'Educació de la Direcció Territorial als Centres Examinadors de les Comissions Avaluadores designades: Fins al 31 de gener de 2020

 • Publicació per part del Centre Examinador de les orientacions a l'alumnat: Fins al 4 de febrer de 2020.

 • Realització proves: entre el 26 d'octubre i el 4 de novembre de 2020

 • Reclamacions de les qualificacions: dins dels 3 dies hàbils següents a la publicació dels resultats.

Procediment de SOL·LICITUD de matrícula de les proves per a l'obtenció dels títols de Tècnic/a i Tècnic/a Superior de Formació Professional, any 2020.