Organismes

Portals

CICLE FORMATIU: MANTENIMENT AEROMECANIC DE HELICÒPTERS AMB MOTOR DE TURBINA

CICLE FORMATIU: CONSTRUCCIÓ

CICLE FORMATIU: CONSTRUCCIÓ

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Edificació i Obra CivilGrau Mitjà 2000 horesQUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

Les persones que obtenen aquest títol exerceixen la seva activitat en el sector de la construcció, en petites, mitjanes i grans empreses constructores i en Administracions públiques, ja sigui per compte d'altri o propi, desenvolupant treballs d'obra i / o de formigó per a la construcció, rehabilitació, manteniment i reforma en edificació i obra civil

 MÒDULS PROFESSIONALS

Construcció
Interpretació de plans de construcció
Paviments, entaulellats i xapats
Fàbriques
Revestiments
Formigó armat
Encofrats
Organització de treballs de construcció
Obres d'urbanització
Cobertes
Impermeabilitzants i aïllaments
Formació i orientació laboral
Empresa i iniciativa emprenedora
Formació en centres de treball