Organismes

Portals

FORMACIÓ PROFESSIONAL BÁSICA : AGROJARDINERIA I COMPOSICIONS FLORALS

CICLE FORMATIU: ANATOMIA PATOLÒGICA I CITODIAGNÒSTIC

CICLE FORMATIU: ANATOMIA PATOLÒGICA I CITODIAGNÒSTIC

FAMÍLIA PROFESSIONAL: SanitatGrau Superior 2000 horesQUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

Tècnic/a superior en anatomia patològica i citologia. Tècnic/a especialista en anatomia patològica i citologia. Citotécnico. Ajudant de forensia. Prosector/a d'autòpsies clíniques i metge-legals. Tanatopractor/a. Col·laborador /a i assistent en biologia molecular. Col·laborador/a i assistent d'investigació.MÒDULS PROFESSIONALS

MÒDULS PROFESSIONALS

Gestió de mostres biològiques.

Tècniques generals de laboratori.

Biologia molecular i citogenètica.

Fisiopatologia general.

Necròpsies.

Processament citològic i tissular.

Citologia ginecològica.

Citologia general.

Projecte d'Anatomia Patològica i citodiagnòstic.

Formació i orientació laboral.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Formació en centres de treball.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.COM S'ACCEDEIX

Accés directe:

(Criteris en orde de prioritat)

 

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOMQE modalitat BC; Batxillerat LOE modalitat BCT; de Batxillerat LOGSE modalitats BCNS, BT; de Batxillerat Experimental modalitats BCN, BTI o haver superat les opcions A o B de COU.

 

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui haguera superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle a què pretenguen accedir.

 

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a què es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

 

Accés a través de prova:

 

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d'edat o complir-los durant l'any en curs i superar la corresponent prova d'accés.

 


TITULACIÓ QUE S'OBTÉ: TÈCNIC SUPERIOR EN ANATOMIA PATOLÒGICA I CITODIAGNÒSTIC.


L'alumnat que obtinga la titulació podrà accedir Un altre Cicle de Formació Professional de Grau Superior amb la Possibilitat d'establir convalidacions de mòduls d'acord amb la normativa vigent.

O Ensenyaments Universitaris amb la possibilitat d'establir convalidacions d'acord amb la normativa vigent.TITULACIONS EQUIVALENTS


Conforme la norma vigent, tenen els mateixos efectes professionals i acadèmics les següents titulacions

Tècnic Especialista en Anatomia Patològica, branca Sanitària.

Tècnic Especialista en Anatomia Patològica-Citologia, branca Sanitària.

Tècnic Superior en Anatomia Patològica i Citologia.