Organismes

Portals

FORMACIÓ PROFESSIONAL BÁSICA : AGROJARDINERIA I COMPOSICIONS FLORALS

CICLE FORMATIU: CALÇAT I COMPLEMENTS DE MODA

CICLE FORMATIU: CALÇAT I COMPLEMENTS DE MODA

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Tèxtil, Confecció i PellGrau Mitjà 2000 horesQUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

Tallador de pell i cuir. Tallador de peces per a aparado i muntatge de calçat. Tallador de marroquineria i guanteria en pell o cuir. Operador de màquines talladores de peces de calçat Tallador a mà. Tallador amb màquina. Operador de màquines de preacoblament. Operador de màquines de muntar, enformar i altres. Operador de màquina de vulcanitzat de soles de calçat. Operador de màquines d'injecció de soles de calçat. Operador de màquines d'acabat de calçat. Operador de màquines per a fabricar articles de marroquineria. Operador de màquina industrial de cosir. Operador de màquina industrial de brodar Operador de màquina d'encoixinat. Operador de màquines d'acabat. Muntador de calçat a màquina. Muntador de calçat a mà. Sabater de calçat a mida. Sabater ortopedista. Magatzemista.MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Calçat i tendències.

Principis de manteniment electromecànic.

Tall de materials.

Matèries tèxtils i pell.

Confecció industrial.

Formació i orientació laboral.

Anglés Tècnic/Horari reservat per a la docència en anglés.


Segon curs:

Muntat i acabat d'articles de marroquineria.

Muntat i acabat de calçat.

Processos d'elaboració de calçat a mida

Tècniques de fabricació de calçat a mida i ortopèdic.

Transformació de calçat per a espectacles.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Anglés Tècnic/Horari reservat per a la docència en anglés.

Formació en Centres de Treball.


COM S'ACCEDIX

Accés directe:

Graduats en Educació Secundària Obligatòria.

Titulats de Formació Professional de primer grau (Tècnic auxiliar).

Titulats de Formació Professional de grau mitjà (Tècnic).

Tindre el 2n de BUP aprovat.

Haver superat el segon curs del primer cicle experimental de reforma dels ensenyaments mitjans.

Haver superat, dels ensenyaments d'Arts Aplicades i Oficis Artístics, el tercer curs del pla de 1963 o segon de comuns experimental.

Altres titulacions equivalents a efectes acadèmics.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics d'accés directe, tindre dèsset anys d'edat o complir-los durant l'any en curs, i superar la corresponent prova d'accés.


TITULACIÓ QUE S'OBTÉ: TÈCNIC EN CALÇAT I COMPLEMENTS DE MODA.

L'alumnat que obtinga la titulació podrà accedir als estudis de Batxillerat.

O continuar altres estudis de Formació Professional.


TITULACIONS EQUIVALENTS

Conforme la norma vigent, tenen els mateixos efectes professionals les titulacions següents:

Tècnic Auxiliar en Preparat-Aparat, branca Pell. (FP1)

Tècnic Auxiliar en Sabater-Encunyador, branca Pell. (FP1)

Tècnic Auxiliar en Modelista-Patronista Tallador, branca Pell. (FP1)

Conforme la norma vigent, tenen els mateixos efectes professionals i acadèmics les titulacions següents:

Tècnic en Calçat i marroquineria. (LOGSE)