Organismes

Portals

CICLE FORMATIU: MANTENIMENT AEROMECANIC DE HELICÒPTERS AMB MOTOR DE TURBINA

CICLE FORMATIU: FUSTERIA I MOBLE

CICLE FORMATIU: FUSTERIA I MOBLE

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Fusta, Moble i SuroGrau Mitjà 2000 horesQUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

Operador de màquines fixes per a fabricar productes de fusta. Operador de premses. Operador-armador en banc. Muntador - ensamblador d'elements de fusteria. Envernissador - lacador. Responsable de secció d'acabats.MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Materials en fusteria i moble.

Solucions constructives.

Operacions bàsiques de fusteria.

Operacions bàsiques de mobiliari.

Control de magatzem.

Formació i orientació laboral.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.


Segon curs:

Documentació tècnica.

Mecanitzat de fusta i derivats.

Mecanitzat per control numèric en fusteria i moble.

Muntatge de fusteria i moble.

Acabats en fusteria i moble.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Formació en Centres de Treball.


COM S'ACCEDIX

Accés directe:

Graduats en Educació Secundària Obligatòria.

Titulats de Formació Professional de primer grau (Tècnic auxiliar).

Titulats de Formació Professional de grau mitjà (Tècnic).

Tindre el 2n de BUP aprovat.

Haver superat el segon curs del primer cicle experimental de reforma dels ensenyaments mitjans.

Haver superat, dels ensenyaments d'Arts Aplicades i Oficis Artístics, el tercer curs del pla de 1963 o segon de comuns experimental.

Altres titulacions equivalents a efectes acadèmics.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics d'accés directe, tindre dèsset anys d'edat o complir-los durant l'any en curs, i superar la corresponent prova d'accés.


TITULACIÓ QUE S'OBTÉ: TÈCNIC EN FUSTERIA I MOBLE.

L'alumnat que obtinga la titulació podrà accedir als estudis de Batxillerat.

O continuar altres estudis de Formació Professional.


TITULACIONS EQUIVALENTS

Conforme la norma vigent, tenen els mateixos efectes professionals les titulacions següents

Tècnic Auxiliar en Mecanitzat de la Fusta, branca Fusta. (FP1)

Conforme la norma vigent, tenen els mateixos efectes professionals i acadèmics les titulacions següents

Tècnic en Fabricació Industrial de Fusteria i Moble (LOGSE)