Organismes

Portals

CICLE FORMATIU: MANTENIMENT AEROMECANIC DE HELICÒPTERS AMB MOTOR DE TURBINA

CICLE FORMATIU: CONSTRUCCIONS METÀL·LIQUES

CICLE FORMATIU: CONSTRUCCIONS METÀL·LIQUES

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Fabricació MecànicaGrau Superior 2000 horesQUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

Tècnic en construcció mecànica. Encarregat de fabricació en construccions metàl·liques. Encarregat de muntadors en construccions metàl·liques. Delineant projectista de caldereria i estructures metàl·liques. Tècnic en disseny assistit per ordinador (CAD) de caldereria i d'estructures metàl·liques. Dissenyador tècnic de caldereria i estructures. Programador de sistemes automatitzats en fabricació mecànica. Programador de la producció en fabricació mecànica. Tècnic en desenrotllament de canonades. Cap de taller en construccions metàl·liques i muntatge.MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Representació gràfica en fabricació mecànica.

Definició de processos de construccions metàl·liques.

Processos de mecanitzat, tall i conformació en construccions metàl·liques.

Processos d'unió i de muntatge en construccions metàl·liques.>

Gestió de la qualitat, prevenció de riscos laborals i protecció ambiental.>

Formació i orientació laboral.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

 

Segon curs:

Disseny de construccions metàl·liques.

Programació de sistemes automàtics de fabricació mecànica.

Programació de la producció.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Formació en Centres de Treball: 400 hores.

Projecte de construccions metàl·liques.

 

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

(Criteris en ordre de prioritat)

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOMQE modalitat BC,  de Batxillerat LOE modalitat BCT, de Batxillerat LOGSE modalitats: BCNS o BT. De Batxillerat Experimental modalitats BCN o BTI; o haver superat les opcions A, ó B de COU.

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Opcions C, D de COU o Preu superats .

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui hagueren superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle a què pretenguen accedir.

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

 

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d'edat o complir-los durant l'any en curs i superar la corresponent prova d'accés.

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ: TÈCNIC SUPERIOR EN CONSTRUCCIONS METÀL·LIQUES.

El títol de Tècnic Superior en Construccions Metàl·liques permet l'accés directe als ensenyaments conduents als títols universitaris de grau en les condicions d'admissió que s'establisquen.

 

TITULACIONS EQUIVALENTS

Conforme la norma vigent, tenen els mateixos efectes professionals i acadèmics les titulacions següents:

Tècnic Especialista en Caldereria en Xapa Estructural, branca Metall. (FP2)

Tècnic Especialista en Construccions Metàl·liques i Soldador, branca Metall. (FP2)

Tècnic Especialista en Construcció Naval, branca Metall. (FP2)

Tècnic Especialista en Soldadura, branca Metall. (FP2)

Tècnic Especialista en Traçador Naval, branca Metall. (FP2)

Tècnic Especialista en Fabricació Soldada, branca Metall. (FP2)

Tècnic Superior en Construccions Metàl·liques. (LOGSE)