Organismes

Portals

FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA : MANTENIMENT D'EMBARCACIONS ESPORTIVES I DE RECREACIÓ

CICLE FORMATIU: DESENROTLLAMENT D'APLICACIONS WEB

CICLE FORMATIU: DESENROTLLAMENT D'APLICACIONS WEB

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Informàtica i ComunicacionsGrau Superior 2000 horesQUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

Programador Web. Programador Multimèdia. Desenvolupador d'aplicacions en entorns Web.MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Llenguatges de marques i sistemes de gestió d'informació.

Sistemes informàtics.

Bases de dades.

Programació.

Entorns de desenrotllament.

Formació i orientació laboral.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.


Segon curs:

Desenrotllament web en entorn client.

Desenrotllament web en entorn servidor.

Desplegament d'aplicacions web.

Disseny d'interfícies web.

Projecte de Desenrotllament d'aplicacions web.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Formació en Centres de Treball.


COM S'ACCEDIX

Accés directe:

(Criteris en ordre de prioritat)

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE modalitat BCT, de Batxillerat LOGSE modalitats: BCNS o BT. De Batxillerat Experimental modalitats BCN o BTI; o haver superat les opcions A, ó B de COU.

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Opcions C, D de COU o Preu superats . Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d'edat o complir-los durant l'any en curs i superar la corresponent prova d'accés.

Si s'acredita estar en possessió d'un títol de Tècnic relacionat amb aquell al qual es desitja accedir, el requisit d'edat per a la realització de la prova serà tindre díhuit anys, o complir-los durant l'any en curs.


TITULACIÓ QUE S'OBTÉ: TÈCNIC SUPERIOR EN DESENROTLLAMENT D'APLICACIONS WEB.

El títol de Tècnic Superior en Desenrotllament d'aplicacions web permet l'accés directe a les ensenyances conduents als títols universitaris de grau en els condicions d'admissió que s'establisquen.