Organismes

Portals

FORMACIÓ PROFESSIONAL BÁSICA : AGROJARDINERIA I COMPOSICIONS FLORALS

CICLE FORMATIU: DIETÈTICA

CICLE FORMATIU: DIETÈTICA

FAMÍLIA PROFESSIONAL: SanitatGrau Superior 2000 horesQUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

Dietista, Tècnic en Dietètica i Nutrició, Responsable d'alimentació en empreses de catering, Tècnic en Higiene dels Aliments, Consultor en Alimentació, Educador Sanitari.MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Organització i gestió de l'àrea de treball assignada a la unitat/gabinet de dietètica.

Alimentació equilibrada.

Control alimentari.

Fisiopatologia aplicada a la dietètica.

Relacions a l'entorn de treball.

Formació i orientació laboral.

Segon curs:

Dietoteràpia.

Microbiologia i higiene alimentària.

Educació sanitària i promoció de la salut.

Formació en Centres de Treball: 380 hores.

 

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

(Criteris en ordre de prioritat)

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOMQE modalitat BC, de Batxillerat LOE modalitat BCT, de Batxillerat LOGSE modalitat: BCNS. De Batxillerat Experimental modalitat BCN ; o haver superat les opcions A, ó B de COU.

Tindran preferència les sol·licituds dels que hagen cursat la matèria del batxillerat: Biología (LOE ó LOGSE).

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Opcions C, D de COU o Preu superats .

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui hagueren superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle a què pretenguen accedir. 

 

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

Tindran preferència les sol·licituds dels que hagen cursat la matèria del batxillerat: Biología (LOE ó LOGSE).

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d'edat o complir-los durant l'any en curs i superar la corresponent prova d'accés.

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ: TÈCNIC SUPERIOR EN DIETÈTICA.

ESTA TITULACIÓ CONVALIDA ELS SEGÜENTS MÒDULS PROFESSIONALS:

(amb independència d'altres possibles convalidacions entre mòduls professionals, previstes totes elles en l'Orde de 20-12-01, BOE 09-01-2002 i Correcció d'Errades Orde ECD/1842/2002 de 9 de juliol, BOE 19-07-2002):

-De T.Cures Auxiliars d'Infermeria: Operacions administratives i documentació sanitària, Relacions en l'equip de treball i Formació i orientació laboral.

-De TS.Anatomia Patològica i Citologia: Organització i gestió de l'àrea de treball assignada en la unitat/gabinet d'anatomia patològica i citologia i Formació i orientació laboral.

-De TS.Laboratori de Diagnòstic Clínic: Organització i gestió de l'àrea de treball assignada en la unitat/gabinet de laboratori de diagnòstic clínic i Formació i orientació laboral.

-De TS.Imatge per al diagnòstic: Organització i gestió de l'àrea de treball assignada en la unitat/gabinet d'imatge per al diagnòstic i Formació i orientació laboral.

-De TS.Radioteràpia: Organització i gestió de l'àrea de treball assignada en la unitat/gabinet de radioteràpia i Formació i orientació laboral.

-De TS.Higiene bucodental: Organització i gestió de l'àrea de treball assignada en la unitat/gabinet d'higiene bucodental. Educació sanitària i promoció de la salut i Formació i orientació laboral.

 

LA TITULACIÓ DE TÈCNIC SUPERIOR EN DIETÈTICA PERMET L'ACCÈS ALS ESTUDIS UNIVERSITARIS DE:

(Orde ECI/2527/2005 de 4 de juliol, per la qual s'actualitza i s'amplia l'annex X d'Accés a Estudis Universitaris des dels Cicles Formatius de grau superior, del Reial Decret 777/1998,  pel qual es desenrotllen determinats aspectes de l'ordenació de la Formació Professional en l'àmbit del sistema educatiu)

- Mestre (totes les especialitats) CV

- Diplomat en Educació Social CV

- Diplomat en Infermeria CV

- Diplomat en Fisioteràpia CV

- Diplomat en Logopedia CV

- Diplomat en Nutrició Humana i Dietètica CV

- Diplomat en Podologia CV

- Diplomat en Teràpia Ocupacional CV

- Diplomat en Treball Social CV

- Llicenciat en Biologia CV

- Llicenciat en Biotecnologia CV

- Llicenciat en Farmàcia CV

- Llicenciat en Medicina CV

(CV: estudis que poden cursar-se a la Comunitat Valenciana)