Organismes

Portals

CICLE FORMATIU: MANTENIMENT AEROMECANIC DE HELICÒPTERS AMB MOTOR DE TURBINA

CICLE FORMATIU: DISSENY I MOBLAMENT

CICLE FORMATIU: DISSENY I MOBLAMENT

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Fusta, Moble i SuroGrau Superior 2000 horesQUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

Dibuixant projectista de mobles. Tècnic en desplegament de productes de fusteria i mobles. Projectista de fusteria i moble. Gerent d'empreses de fusta, moble i altres manufactures. Tècnic de control de qualitat en indústries de fusta i suro. Encarregat d'oficina tècnica. Cap de fabricació. Controlador de producció. Cap de secció. Cap d'equip.MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Processos en indústries de fusteria i moble.

Fabricació en fusteria i moble.

Representació en fusteria i mobiliari.

Prototips en fusteria i moble.

Desenrotllament de producte en fusteria i moble.

Formació i orientació laboral.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.


Segon curs:

Automatització en fusteria i moble.

Instal·lacions de fusteria i mobiliari.

Disseny de fusteria i moble.

Gestió de la producció en fusteria i moble.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Projecte de disseny i moblament.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Formació en Centres de Treball.


COM S'ACCEDIX

Accés directe:

(Criteris en ordre de prioritat)

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOMQE modalitat BC ó BA, de Batxillerat LOE modalitat BCT ó BA, de Batxillerat LOGSE modalitats: BCNS, BT ó BA. De Batxillerat Experimental modalitats BCN, BTI ó BA; o haver superat la opció A ó B de COU.

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Opcions C ó D de COU. Tindre el Preu superat .

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui hagueren superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle a què pretenguen accedir. 

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d'edat o complir-los durant l'any en curs i superar la corresponent prova d'accés.

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ: TÈCNIC SUPERIOR EN DISSENY I MOBLAMENT.

El títol de Tècnic Superior en Disseny i moblament permet l'accés directe als ensenyaments conduents als títols universitaris de grau en les condicions d'admissió que s'establisquen.


TITULACIONS EQUIVALENTS

Conforme la norma vigent, tenen els mateixos efectes professionals i acadèmics les titulacions següents:

Tècnic Especialista en Disseny i Fabricació de Mobles, branca Fusta. (FP2)

Tècnic Especialista en Construcció Industrial de Fusta, branca Fusta. (FP2)

Tècnic Especialista en Ebenisteria, branca Fusta. (FP2)

Tècnic Especialista en Fusta, branca Fusta. (FP2)

Tècnic Superior en Desenrotllament de Productes en Fusteria i Moble. (LOGSE)

Tècnic Superior en Producció de Fusta i Moble. (LOGSE)