Organismes

Portals

FORMACIÓ PROFESSIONAL BÁSICA : AGROJARDINERIA I COMPOSICIONS FLORALS

CICLE FORMATIU: DOCUMENTACIÓ I ADMINISTRACIÓ SANITÀRIES

CICLE FORMATIU: DOCUMENTACIÓ I ADMINISTRACIÓ SANITÀRIES

FAMÍLIA PROFESSIONAL: SanitatGrau Superior 2000 horesQUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

Tècnic superior en documentació sanitària. Responsable tècnic de codificació de documentació sanitària. Responsable tècnic d'arxius d'històries clíniques. Responsable tècnic de tractament i disseny documental sanitari. Responsable tècnic de sistemes d'informació assistencial sanitària. Responsable tècnic d'avaluació i control de qualitat de la prestació sanitària. Responsable tècnic de gestió de processos administratiu-clínics. Responsable d'administració d'unitats, departament o centres sanitaris. Assistent d'equips d'investigació biomèdica. Secretari-a de servicis sanitaris.MÒDULS PROFESSIONALS

MÒDULS PROFESSIONALS

Gestió de pacients.

Terminologia clínica i patologia.

Extracció de diagnòstics i procediments.

Arxiu i documentació sanitaris.

Sistemes d'informació i classificació sanitaris.

Ofimàtica i procés de la informació.

Codificació sanitària.

Atenció psicosocial al pacient-usuari.

Validació i explotació de dades.

Gestió administrativa sanitària.

Projecte de documentació i administració sanitàries.

Formació i orientació laboral.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Formació en centres de treball.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.COM S'ACCEDIX

Acceso directo:

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOMQE modalitat BC o BHCS; Batxillerat LOE modalitat BCT o BHCS; de Batxillerat LOGSE modalitats BCNS, BT o BHCS; de Batxillerat Experimental modalitats BCN, BTI, BAG, BCHS o BL o haver superat  COU.

 

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui haguera superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle a què pretenguen accedir.

 

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a què es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

 

Accés a través de prova:

 

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d'edat o complir-los durant l'any en curs i superar la corresponent prova d'accés.

 


TITULACIÓ QUE S'OBTÉ: TÈCNIC SUPERIOR EN DOCUMENTACIÓ I ADMINISTRACIÓ SANITÀRIES.


L'alumnat que obtinga la titulació podrà accedir un altre cicle de Formació Professional de grau superior amb la possibilitat d'establir convalidacions de mòduls d'acord amb la normativa vigent.

O ensenyaments universitaris amb la possibilitat d'establir convalidacions d'acord amb la normativa vigent.


TITULACIONS EQUIVALENTS


Conforme la norma vigent, tenen els mateixos efectes professionals i acadèmics les següents titulacions

Tècnic Superior en Documentació Sanitària.