Organismes

Portals

CICLE FORMATIU: MANTENIMENT AEROMECANIC DE HELICÒPTERS AMB MOTOR DE TURBINA

CICLE FORMATIU: ESTILISME I DIRECCIÓ DE PERRUQUERIA

CICLE FORMATIU: ESTILISME I DIRECCIÓ DE PERRUQUERIA

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Imatge PersonalGrau Superior 2000 horesQUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

Direcció tècnica en empreses de perruqueria. Direcció tecnicoartística de perruqueria en produccions audiovisuals, escèniques i de moda. Especialista en tractaments capil·lars. Assessoria artística de perruqueria. Estilista. Especialista en pròtesis capil·lars i postisseria. Conseller/a-avaluador/a d'empreses de perruqueria. Expert/a en cures capil·lars en clients amb necessitats especials. Tècnic/a en anàlisi capil·lar. Perruquer/a especialista. Treballador/a qualificat/a en clíniques capil·lars i centres de medicina i cirurgia estètica. Tècnic/a comercial. Assessoria d'imatge. Formació tècnica en perruqueria. Assessoria de venda i demostrador de productes i aparells de perruqueria. Assessoria de premsa especialitzada en imatge personal i perruqueria.MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Dermotricologia.

Recursos tècnics i cosmètics.

Procediments i tècniques de perruqueria.

Estudi de la imatge.

Processos fisiològics i d'higiene en imatge personal.

Formació i orientació laboral.

Anglés Tècnic/Horari reservat per a la docència en anglés.

Segon curs:

Tractaments capil·lars.

Pentinats per a produccions audiovisuals i de moda.

Estilisme en perruqueria.

Direcció i comercialització.

Perruqueria en cures especials.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Projecte d'estilisme i direcció de perruqueria.

Anglés Tècnic/Horari reservat per a la docència en anglés.

Formació en Centres de Treball.


COM S'ACCEDIX

Accés directe:

(Criteris en ordre de prioritat)

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOMQE modalitat BC o BHCS, de Batxillerat LOE modalitat BCT o BHCS, de Batxillerat LOGSE modalitats: BCNS, BT o BHCS. De Batxillerat Experimental modalitats BCN, BTI, BAG, BCHS o BL; o haver superat qualsevol opció de COU.

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Preu superat.

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui hagueren superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle a què pretenguen accedir.

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d'edat o complir-los durant l'any en curs i superar la corresponent prova d'accés.

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ: TÈCNIC SUPERIOR EN ESTILISME I DIRECCIÓ DE PERRUQUERIA.

El títol de Tècnic Superior en Estilisme i direcció de perruqueria permet l'accés directe als ensenyaments conduents als títols universitaris de grau en les condicions d'admissió que s'establisquen.


TITULACIONS EQUIVALENTS

Conforme la norma vigent, tenen els mateixos efectes professionals i acadèmics les titulacions següents:

Tècnic Especialista en Perruqueria, branca Perruqueria i Estètica. (FP2)