Organismes

Portals

FORMACIÓ PROFESSIONAL BÁSICA : AGROJARDINERIA I COMPOSICIONS FLORALS

CICLE FORMATIU: FABRICACIÓ DE PRODUCTES CERÀMICS

CICLE FORMATIU: FABRICACIÓ DE PRODUCTES CERÀMICS

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Vidre i CeràmicaGrau Mitjà 2000 horesQUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

Encarregat de secció de preparació d'esmalts i tintes ceràmiques. Encarregat de recepció, magatzem i control de matèries primeres. Encarregat de mòlta de pastes. Encarregat d'atomització en indústria ceràmica. Encarregat de secció de pastes. Encarregat de línia de colat. Encarregat de línia d'extrusió. Conductor de màquina emmotladora de plats. Encarregat de línia d'esmaltat. Encarregat de línia de decoració. Encarregat de forns intermitents i forns continus no automàtics. Forner de forns continus amb comandaments automàtics de regulació de la cocció. Encarregat del procés en plantes ceràmiques de xicoteta dimensió. Encarregat de màquina rectificadora i polidora de ceràmica, porcellana i pisa. Encarregat de classificació i embalat.MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Processos de fabricació de pastes ceràmiques.

Processos de fabricació de frites i pigments ceràmics.

Processos de preparació d'esmalts ceràmics.

Processos de fabricació de productes ceràmics.

Principis de manteniment electromecànic.

Formació i Orientació Laboral.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.


Segon curs:

Normativa ceràmica.

Control de materials i processos ceràmics.

Tècniques i assajos de desenrotllament de productes ceràmics.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Formació en Centres de Treball.


COM S'ACCEDIX

Accés directe:

Graduats en Educació Secundària Obligatòria.

Titulats de Formació Professional de primer grau (Tècnic auxiliar).

Titulats de Formació Professional de grau mitjà (Tècnic).

Tindre el 2n de BUP aprovat.

Haver superat el segon curs del primer cicle experimental de reforma dels ensenyaments mitjans.

Haver superat, dels ensenyaments d'Arts Aplicades i Oficis Artístics, el tercer curs del pla de 1963 o segon de comuns experimental.

Altres titulacions equivalents a efectes acadèmics.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics d'accés directe, tindre dèsset anys d'edat o complir-los durant l'any en curs, i superar la corresponent prova d'accés.


TITULACIÓ QUE S'OBTÉ: TÈCNIC EN FABRICACIÓ DE PRODUCTES CERÀMICS.

L'alumnat que obtinga la titulació podrà accedir als estudis de Batxillerat.

O continuar altres estudis de Formació Professional.


TITULACIONS EQUIVALENTS

Conforme la norma vigent, tenen els mateixos efectes professionals les titulacions següents

Tècnic Auxiliar en Ceràmica Industrial, branca Vidre i Ceràmica. (FP1)

Tècnic Auxiliar en Terrisseria i Ceràmica, branca Vidre i Ceràmica. (FP1)

Conforme la norma vigent, tenen els mateixos efectes professionals i acadèmics les titulacions següents

Tècnic en Operacions de Fabricació de Productes Ceràmics (LOGSE)