Organismes

Portals

FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA : MANTENIMENT D'EMBARCACIONS ESPORTIVES I DE RECREACIÓ

CICLE FORMATIU: GESTIÓ D'ALLOTJAMENTS TURÍSTICS

CICLE FORMATIU: GESTIÓ D'ALLOTJAMENTS TURÍSTICS

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Hosteleria i TurismeGrau Superior 2000 horesQUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

Subdirector d'allotjaments d'establiments turístics. Cap de recepció. Encarregat de reserves. Cap de reserves. Coordinador de qualitat. Governanta o encarregada general del servici de pisos i neteja. Subgovernanta o encarregada de secció del servici de pisos i neteja. Gestor d'allotjament en residències, hospitals i semblants. Gestor d'allotjament en cases rurals. Coordinador d'esdeveniments. Cap de vendes en establiments d'allotjaments turístics. Comercial d'establiments d'allotjaments turístics.MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Estructura del mercat turístic.

Protocol i relacions públiques.

Màrqueting turístic.

Direcció d'allotjaments turístics.

Recursos humans en l'allotjaments.

Llengua estrangera: Anglés.

Formació i orientació laboral.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Segon curs:

Gestió del departament de pisos.

Recepció i reserves.

Comercialització d'esdeveniments.

Segona Llengua estrangera.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Formació en el Centres de Treball: 400 hores

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Projecte de gestió d'allotjaments turístics.


COM S'ACCEDIX

Accés directe:

(Criteris en ordre de prioritat)

Estar en possessió del títol de Batxiller LOE modalitat BHCS; de batxiller LOGSE modalitat: BHCS. De Batxillerat Experimental modalitats BAG, BCHS, o BL; o haver superat l'opció C ó D de COU.

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Tindre l'opció A ó B de COU ó el Preu superat. Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d'edat o complir-los durant l'any en curs i superar la corresponent prova d'accés.

Si s'acredita estar en possessió d'un títol de Tècnic relacionat amb aquell al qual es desitja accedir, el requisit d'edat per a la realització de la prova serà tindre díhuit anys, o complir-los durant l'any en curs.


TITULACIÓ QUE S'OBTÉ: TÈCNIC SUPERIOR EN GESTIÓ D'ALLOTJAMENTS TURÍSTICS.


El títol de Tècnic Superior en Gestió d'allotjaments turístics permet l'accés directe a les ensenyances conduents als títols universitaris de grau en els condicions d'admissió que s'establisquen.


TITULACIONS EQUIVALENTS


Conforme la norma vigent, tenen els mateixos efectes professionals i acadèmics les titulacions següents:

Tècnic Especialista en Administració Hostalera, branca Hostaleria i Turisme. (FP2)

Tècnic Especialista en Recepció, branca Hostaleria i Turisme. (FP2)

Tècnic Superior en Allotjament. (LOGSE)