Organismes

Portals

FORMACIÓ PROFESSIONAL BÁSICA : AGROJARDINERIA I COMPOSICIONS FLORALS

CICLE FORMATIU: JOIERIA

CICLE FORMATIU: JOIERIA

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Fabricació MecànicaGrau Mitjà 2000 horesQUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

Joiers. Argenters. Orfebres. Muntadors. Fonedors de microfusió. Modelistes de joieria. Escultors amb metalls preciosos.MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Modelatge en cera de peces de joieria.

Microfusió.

Operacions bàsiques en joieria.

Materials emprats en fabricació de joieria.

Representació gràfica en joieria.

Relacions en l'equip de treball.

Formació i orientació laboral.

 

Segon curs:

Mecanitzat en joieria per CNC.

Fabricació de joieria.

Encastat.

Administració, gestió i comercialització en la xicoteta empresa.

Formació en Centres de Treball: 380 hores.

 

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

Graduats en Educació Secundària Obligatòria.

Titulats de Formació Professional de primer grau (Tècnic auxiliar).

Titulats de Formació Professional de grau mitjà (Tècnic).

Tindre el 2n de BUP aprovat.

Haver superat el segon curs del primer cicle experimental de reforma dels ensenyaments mitjans.

Haver superat, dels ensenyaments d'Arts Aplicades i Oficis Artístics, el tercer curs del pla de 1963 o segon de comuns experimental.

Altres titulacions equivalents a efectes acadèmics.

 

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics d'accés directe, tindre dèsset anys d'edat o complir-los durant l'any en curs, i superar la corresponent prova d'accés.

 

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ: TÈCNIC EN JOIERIA.

L'alumnat que obtinga la titulació podrà accedir als estudis de Batxillerat.

O continuar altres estudis de Formació Professional.