Organismes

Portals

CICLE FORMATIU: MANTENIMENT AEROMECANIC DE HELICÒPTERS AMB MOTOR DE TURBINA

CICLE FORMATIU: MANTENIMENT AEROMECÀNIC

CICLE FORMATIU: MANTENIMENT AEROMECÀNIC

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Transport i Manteniment de vehiclesGrau Superior 2000 horesQUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

Tècnic/a cap d'hangar/línia. Inspector/a d'assaigs no destructius. Mecànic/a de línia. Mecànic/a d'hangar. Mecànic/a de taller.MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Motor d'èmbol, hèlices i els seus sistemes.

Sistemes de l'aeronau I.

Sistemes elèctrics/electrònics de les aeronaus.

Legislació i organització del manteniment.

Hidràulica i pneumàtica.

Tècniques electromecàniques bàsiques per al manteniment

Seguretat en el manteniment d'aeronaus.

Constitució i navegació de les aeronaus.

Segon curs:

Motor de reacció, els seus sistemes i la unitat de potència auxiliar. (A.P.U.)

Sistemes de l'aeronau II.

Materials i estructures de les aeronaus.

Relacions en l'entorn de treball.

Formació i orientació laboral.

Formació en Centres de Treball. 380 hores.


COM S'ACCEDIX

Accés directe:

(Criteris en ordre de prioritat)

Estar en possessió del títol de  Batxillerat LOMQE modalitat BC, Batxillerat LOE modalitat BCT, de Batxillerat LOGSE modalitats: BCNS o BT. De Batxillerat Experimental modalitats BCN o BTI; o haver superat les opcions A, ó B de COU.

Tindran preferència les sol·licituds dels que hagen cursat la matèria del batxillerat Electrotècnia (LOE) ó Electrotècnia i Mecànica (LOGSE).

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE/LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Opcions C, D de COU o Preu superats .

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui hagueren superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle a què pretenguen accedir.

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

Tindran preferència les sol·licituds dels que hagen cursat la matèria del batxillerat Electrotècnia (LOE) ó Electrotècnia i Mecànica (LOGSE).

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d'edat o complir-los durant l'any en curs i superar la corresponent prova d'accés.

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ: TÈCNIC SUPERIOR EN MANTENIMENT AEROMECÀNIC.

ESTA TITULACIÓ CONVALIDA ELS SEGÜENTS MÒDULS PROFESSIONALS:

-De TS.Supervisió i control de màquines i instal·lacions del vaixell: Tècniques auxiliars de manteniment industrial, Relacions en l'entorn de treball i Formació i orientació laboral.

-De TS.Manteniment d'aviónica: Planta de potència i sistemes mecànics de les aeronaus, Legislació i organització del manteniment, Tècniques electromecàniques bàsiques per al manteniment, Seguretat en el manteniment d'aeronaus, Constitució i navegació de les aeronaus, Relacions en l'entorn de treball i Formació i orientació laboral.


LA TITULACIÓ DE TÈCNIC SUPERIOR EN MANTENIMENT AEROMECÀNIC PERMET L'ACCÈS ALS ESTUDIS UNIVERSITARIS DE:

(Orde ECI/2527/2005 de 4 de juliol, per la qual s'actualitza i s'amplia l'annex X d'Accés a Estudis Universitaris des dels Cicles Formatius de grau superior, del Reial Decret 777/1998,  pel qual es desenrotllen determinats aspectes de l'ordenació de la Formació Professional en l'àmbit del sistema educatiu)

- Diplomat en Màquines Navals.

- Diplomat en Navegació Marítima.

- Diplomat en Radioelectrònica Naval.

- Enginyer Tècnic Aeronàutic (totes les especialitats).

- Enginyer Tècnic Agrícola (totes les especialitats). CV

- Enginyer Tècnic en Disseny Industrial. CV

- Enginyer Tècnic Forestal (totes les especialitats). CV

- Enginyer Tècnic Industrial (totes les especialitats). CV

- Enginyer Tècnic en Informàtica (totes les especialitats). CV

- Enginyer Tècnic de Mines (totes les especialitats).

- Enginyer Tècnic Naval (totes les especialitats).

- Enginyer Tècnic en Obres Públiques (totes les especialitats). CV

- Enginyer Tècnic de Telecomunicacions (totes les especialitats). CV

- Llicenciat en Física. CV

(CV: estudis que poden cursar-se a la Comunitat Valenciana)