Organismes

Portals

CICLE FORMATIU: FORN, REBOSTERIA I CONFITERIA

« Ves enrere

CICLE FORMATIU: ÒPTICA I PROTÈTICA OCULAR

CICLE FORMATIU: ÒPTICA I PROTÈTICA OCULAR

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Fabricació MecànicaGrau Superior 2000 horesQUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

Cap de distintes seccions o tallers en empreses de productes òptics. Muntador. Assessor- Comercial òptic.MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Processos de fabricació de lents oftàlmiques.

Disseny i fabricació de muntures òptiques.

Atenció al client en establiments de productes òptics.

Anatomia, fisiopatologia i ametropies oculars.

 

Segon curs:

Processos de fabricació de lents de contacte.

Muntatges i reparacions òptiques.

Administració, gestió i comercialització en la xicoteta empresa.

Formació i orientació laboral.

Formació en Centres de Treball: 380 hores.

 

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

(Criteris en ordre de prioritat)

Estar en possessió del títol  de Batxillerat LOMQE modalitat BC, de Batxillerat LOE modalitat BCT, de Batxillerat LOGSE modalitats: BCNS o BT. De Batxillerat Experimental modalitats BCN o BTI; o haver superat les opcions A, ó B de COU.

Tindran preferència les sol·licituds dels que hagen cursat la matèria del batxillerat: Física (LOE ó LOGSE).

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Opcions C, D de COU o Preu superats .

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui hagueren superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle a què pretenguen accedir.

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

Tindran preferència les sol·licituds dels que hagen cursat la matèria del batxillerat: Física (LOE ó LOGSE).

 

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d'edat o complir-los durant l'any en curs i superar la corresponent prova d'accés.

 

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ: TÈCNIC SUPERIOR EN ÒPTICA I PROTÈTICA OCULAR.

ESTA TITULACIÓ PERMET L'ACCÈS ALS ESTUDIS UNIVERSITARIS DE:

(Orde ECI/2527/2005 de 4 de juliol, per la qual s'actualitza i s'amplia l'annex X d'Accés a Estudis Universitaris des dels Cicles Formatius de grau superior, del Reial Decret 777/1998,  pel qual es desenrotllen determinats aspectes de l'ordenació de la Formació Professional en l'àmbit del sistema educatiu)

- Diplomat en Òptica i Optometria CV

- Enginyer Tècnic en Disseny Industrial CV

- Enginyer Tècnic Industrial (totes les especialitats) CV

(CV: estudis que poden cursar-se a la Comunitat Valenciana)