Organismes

Portals

FORMACIÓ PROFESSIONAL BÁSICA : AGROJARDINERIA I COMPOSICIONS FLORALS

« Ves enrere

CICLE FORMATIU: ORTOPRÒTESI I PRODUCTES DE SUPORT

CICLE FORMATIU: ORTOPRÒTESI I PRODUCTES DE SUPORT

FAMÍLIA PROFESSIONAL: SanitatGrau Superior 2000 horesQUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

Tècnic superior en ortoprotèsica. Tècnic ortopèdic. Tècnic en productes de suport. Tècnic en adequació de l'entorn i accessibilitat. Responsable tècnic d'establiments d'adaptació i/o distribució de productes ortoprotèsics. Tècnic de la fabricació en sèrie de productes ortoprotèsics i productes de suport. Responsable tècnic de la fabricació a mesura de productes ortoprotèsics i productes de suport. Responsable tècnic de taller d'ortopèdia hospitalari. Visitador/promotor sanitari. Assessor de productes i serveis del sector.MÒDULS PROFESSIONALS

MÒDULS PROFESSIONALS

Tecnologia industrial aplicada a l'activitat ortoprotètica.

Diseny i emmotllament anatòmic.

Adaptació d'ortesis prefabricades.

Elaboració i adaptació de productes ortètics a mida.

Elaboració i adaptació de pròtesis externes.

Adaptació de productes de suport.

Biomecànica i patologia aplicada.

Atenció psicosocial.

Anatomofisiologia i patologia bàsiques.

Projecte d'ortopròtesi i productes de suport .

Formació i Orientació Laboral.

Empresa i Iniciativa Emprenedora.

Formació en Centres de Treball.


COM S'ACCEDIX

Accés directe:

(Criteris en orde de prioritat)

 

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOMQE modalitat BC; Batxillerat LOE modalitat BCT; de Batxillerat LOGSE modalitats BCNS, BT; de Batxillerat Experimental modalitats BCN, BTI o haver superat les opcions A o B de COU.

 

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui haguera superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle a què pretenguen accedir.

 

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a què es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

 

Accés a través de prova:

 

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d'edat o complir-los durant l'any en curs i superar la corresponent prova d'accés.


TITULACIÓ QUE S'OBTÉ: TÈCNIC SUPERIOR EN ORTOPRÒTESI I PRODUCTES DE SUPORT.

El títol de Tècnic Superior en Ortopròtesi i Productes de Suport permet l'accés directe als ensenyaments conduents als títols universitaris de grau en les condicions d'admissió que s'establisquen.

TITULACIONS EQUIVALENTS

Conforme la norma vigent, té els mateixos efectes professionals i acadèmics la següent titulació:

Tècnic Superior en Ortoprotètica