Organismes

Portals

CICLE FORMATIU: MANTENIMENT AEROMECANIC DE HELICÒPTERS AMB MOTOR DE TURBINA

CICLE FORMATIU: PLANTA QUÍMICA

CICLE FORMATIU: PLANTA QUÍMICA

FAMÍLIA PROFESSIONAL: QuímicaGrau Mitjà 2000 horesQUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

Aquest professional exercirà la seva activitat en empreses del sector químic dins l'àrea de producció, recepció, expedició, condicionament, aprovisionament logístic, energia i serveis auxiliars, tant en el subsector de la química bàsica com en el de la química transformador

Les ocupacions i llocs de treball més rellevants són els següents:

Operador principal en instal·lacions de tractament químic. Operador de màquines matxucadores, trituradores i mescladores de substàncies químiques. Operador en instal·lacions de tractament químic tèrmic. Operador d'equips de filtració i separació de substàncies químiques. Operador d'equips de destil·lació i reacció química. Operador de refineries de petroli i gas natural. Encarregat d'operadors de màquines de fabricar productes químics. Operador en instal·lacions de producció d'energia i operacions auxiliars de les plantes químiques. Operador d'equips de filtració, separació, així com depuració d'aigües. Operador de màquines per fabricar municions i explosius. Operador de màquines de fabricar accessoris fotogràfics i cinematogràfics. Altres operadors d'instal·lacions de tractament de productes químics. Altres operadors de màquines de fabricar productes químics. Operadors d'equips per a la fabricació de fertilitzants. Operadors d'instal·lacions de tractament d'aigües. Personal auxiliar d'operació d'instal·lacions de cogeneració elèctrica.

 MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs

Paràmetres químics.

Operacions unitàries en planta química.

Operacions de reacció en planta química.

Transport de materials en la indústria química

Formació i orientació laboral.

Segon curs

Operacions de generació i transferència d'energia en procés químic.

Control de processos químics industrials.

Tractament d'aigües.

Principis de manteniment electromecànic.

Empresa i iniciativa emprenedora

Formació en centres de treball

 

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

Graduats en Educació Secundària Obligatòria.

Titulats de Formació Professional de primer grau (Tècnic Auxiliar).

Titulats de Formació Professional de grau mitjà (Tècnic).

Tindre 2n de BUP aprovat.

Haver superat el segon curs del primer cicle experimental de reforma de les ensenyances mitges.

Haver superat, de les ensenyances d'Arts Aplicades i Oficis Artístics, el tercer curs del Pla de 1963 o segon de comuns experimental.

Altres titulacions equivalents a efectes acadèmics.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics d'accés directe, tindre dèsset anys d'edat o complir-los durant l'any en curs, i superar la corresponent prova d'accés.


TITULACIÓ QUE S'OBTÉ: TÈCNIC EN OPERACIONS DE LABORATORI.

L'alumnat que obtinga la titulació podrà accedir als estudis de Batxillerat.

O continuar altres estudis de Formació Professional.


TITULACIONS EQUIVALENTS:

Conforme la norma vigent, tenen els mateixos efectes professionals les titulacions següents:

Tècnic Auxiliar en Operador de Planta, branca Química.

Tècnic Auxiliar en Operador Químic, branca Química.

Conforme la norma vigent, tenen els mateixos efectes professionals i acadèmics les titulacions següents:

Tècnic en Operacions de Procés en Planta Química